นิกาย มอร์มอน

posted on 19 Jul 2009 15:55 by paris-pink


มอร์มอนเป็นลัทธิเทียมเท็จหรือไม่? มอร์มอนเชื่ออะไร?

 

คำถาม: มอร์มอนเป็นลัทธิเทียมเท็จหรือไม่? มอร์มอนเชื่ออะไร?

คำตอบ:


 

ศาสนามอร์มอน เกิดขึ้นเมื่อเกือบสองร้อยปีที่ผ่านมาโดย Joseph Smith ผู้ซึ่งอ้างว่าพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาหาเขาเป็นการส่วน ตัวและบอกกับเขาว่าคริสตจักรทั้งหมดและหลักความเชื่อของคริสตจักรทั้งหมด เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับพระเจ้า Joseph จึงตั้งศาสนาใหม่เอี่ยมขึ้นมาแล้วอ้างว่าเป็น “คริสตจักรที่ถูกต้องคริสตจักรเดียวในโลก” แต่ปัญหาเกี่ยวกับลีทธิมอร์มอนก็คือมันขัดแย้ง, แก้ไขเปลี่ยนแปลงและขยายพระคัมภีร์ออกไป

คริสเตียนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคิดว่าพระคัมภีร์ไม่เป็นความจริงและไม่เพียงพอ การที่จะเชื่อพระเจ้าและวางใจในพระองค์หมายความว่าเราจะต้องเชื่อในพระวจนะ ของพระองค์ และข้อพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าพระคัมภีร์มาจากพระองค์ (2 ทิโมธี 3:16)


ลัทธิมอร์มอนเชื่อว่าอันที่จริงแล้วพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้ามี แหล่งที่มาสี่แหล่งแทนที่จะเป็นแหล่งเดียว คือ 1) พระคัมภีร์ “หากได้รับการแปลอย่างถูกต้อง” แต่ไม่ได้บอกว่าข้อไหนที่แปลผิด 2) พระคัมภีร์มอร์มอน ที่ “แปล” โดย Charles Smith และได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาในปี ค.ศ 1830 Charles Smith อ้างว่าพระคัมภีร์ฉบับนี้ “ถูกต้องที่สุด” ในโลก และผู้อ่านน่าจะได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นด้วยการติดตามคำสอนของหนังสือเล่ม นี้ “มากกว่าหนังสือเล่มใดทั้งสิ้น” 3) หลักคำสอนและพันธสัญญา ที่ลัทธิมอร์มอนถือว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ประกอบด้วยการเปิดเผยสำแดงสมัยใหม่ มากมายเกี่ยวกับ “คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพดีแล้ว” 4) ไข่มุกล้ำค่า ซึ่งลัทธิมอร์มอนถือว่าเป็นหนังสือที่ “อธิบายจนหมดข้อสงสัย” หลักคำสอนและคำสอนที่ตกหล่นไปจากพระคัมภีร์และหนังสือนี้ได้ต่อเติมข้อมูล ของพวกเขาเกี่ยวกับกำเนิดของโลกเข้าไป


ลัทธิมอร์มอนเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าดังนี้: พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดในจักรวาลแต่ทรงได้รับฐานะโดยทางการ ทรงอยู่อย่างชอบธรรมและความพยายามที่ไม่ลดละ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้า พระบิดา ทรงมี “ร่างกายที่ประกอบด้วยเนื้อหนังและกระดูกที่จับต้องได้เหมือนที่มนุษย์มี” แม้ว่าจะถูกทิ้งโดยผู้นำหัวสมัยใหม่ของมอร์มอน Brigham Young ได้สอนไว้ว่าอันที่จริงแล้วอาดัมคือพระเจ้าและบิดาของพระเยซูคริสต์

 

แต่คริสเตียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าดังนี้ว่า: มีพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียว (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4, อิสยาห์ 43:10, 44:6-8), พระองค์ทรงดำรงอยู่เสมอมาและตลอดไป (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27, สดุดี 90:2, 1 ทิโมธี 1:17), พระองค์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่ทรงเป็นผู้สร้าง (ปฐมกาล บทที่ 1, สดุดี 24:1, อิสยาห์ 37:16) พระองค์ทรงไร้ตำหนิและไม่มีใครเทียบเท่าพระองค์ได้ (สดุดี 86:8, อิสยาห์ 40:25) พระเจ้าพระบิดาทรงไม่ใช่มนุษย์ และไม่เคยทรงเป็นมนุษย์ (กันดารวิถี 23:19, 1 ซามูเอล 15:29, โฮเชยา 11:9) พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ (ยอห์น 4:24) และพระวิญญาณทรง ไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อหนังและกระดูก (ลูกา 24:39)


ลัทธิมอร์มอนเชื่อว่าอาณาจักรหลังความตายมีอยู่สามระดับที่แตกต่างกัน คือ อาณาจักรสวรรค์ (Celestial Kingdom), อาณาจักรบนพื้นโลก (Terrestrial Kingdom), อาณาจักรของผู้ไม่เชื่อ (Telestial Kingdom and outer darkness) มนุษย์จะไปจบลงที่อาณาจักรไหนขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเชื่อและทำอะไรในขณะที่มี ชีวิตอยู่ แต่พระคัมภีร์บอกเราว่าหลังความตายเราจะไปสวรรค์หรือนรกขึ้นอยู่กับว่าเรามี ความเชื่อในพระเยซูหรือไม่ การละสังขารในฐานะผู้เชื่อหมายถึงการไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า (2 โครินธ์ 5:6-8) ผู้ไม่เชื่อจะถูกส่งไปนรกหรือแดนมรณา (ลูกา 16:22-23) เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในครั้งที่สอง เราจะได้รับกายใหม่ (1 โครินธ์ 15:50-54) จะมีสวรรค์และโลกใหม่สำหรับผู้เชื่อ (วิวรณ์ 21:1) และผู้ไม่เชื่อจะถูกโยนลงไปยังบึงไฟนรกตลอดกาล (วิวรณ์ 20:11-15) ไม่มีการไถ่ครั้งที่สองหลังความตาย (ฮีบรู 9:27)

ผู้นำของลัทธิมอร์มอนสอนว่าการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคือผลของการมีความ สัมพันธ์ทางร่างกายระหว่างพระเจ้าพระบิดาและนางมารีย์ พวกเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นหนึ่งในพระเจ้า และมนุษย์ก็สามารถเป็นพระเจ้าได้เหมือนกัน แต่คริสเตียนได้ถูกสอนมาว่าพระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพ และพระองค์ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ในฐานะพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 28:19) และจะมีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่เลือกพระองค์ “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก” (มัทธิว 7:13) เราทุกคนสมควรที่จะได้รับการลงโทษนิรันดร์สำหรับความบาปของเรา แต่ด้วยความรักและพระคุณอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าเราจึงมีทางออก “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ของเรา” (โรม 6:23)

มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเดียวที่เราจะได้รับความรอดคือการได้รู้จักกับพระ เจ้าและพระบุตรของพระองค์, พระเยซู (ยอห์น 17:3) มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำแต่โดยความเชื่อ (โรม 1:17, 3:28) เมื่อเรามีความเชื่อนี้เราก็จะเชื่อฟังกฎของพระเจ้าโดยอัตโนมัติ และได้รับบัพติศมาอันเนื่องมาจากความรักที่เรามีต่อพระองค์ ไม่ใช่เพราะเป็นข้อเรียกร้องในการที่จะได้รับความรอด เราสามารถรับของขวัญนี้ได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครและได้ทำอะไรลงไปบ้างในอดีต (โรม 3:22) “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12) แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้เชื่อในลัทธิมอร์มอนจะเข้ากับคนง่าย, เต็มไปด้วยความรัก, และเป็นคนมีเมตตา – พวกเขาเกี่ยวข้องกับศาสนาเทียมเท็จและบิดเบือนพระลักษณะของพระเจ้า, ของพระเยซูคริสต์ และทางที่จะนำไปสู่ความรอด


 

http://endtimewarning.net/modules.php?name=News&new_topic=3


STORY 
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=sriphat&date=24-08-2005&group=2&gblog=1


กริ๊งๆ กริ๊งๆ… แกรกๆ

บ่ายวันนั้น เสียงกระดิ่งจากรถถีบสองคันแหวกความสงบของซอยอินทามาระเข้ามาอย่างเอื่อย เฉื่อย ชาวบ้านที่เห็นพวกเขาก็คงเข้าใจว่า ฝรั่งผมทองตาสีฟ้าสองคนนี้คงปั่นจักรยานไปทำงานกับบริษัทต่างชาติที่ไหนสัก แห่งซึ่งตั้งสาขาอยู่ในเมืองไทยตามปกติวิสัยที่ชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยบางคน ชอบทำในยุคน้ำมันแพง

แต่การปั่นในแง่ที่ว่านั้น…เป็นการปั่นเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ
กลับกัน...ฝรั่งสองคนที่เราพบวันนั้นกลับปั่นด้วยแรง "ศรัทธา" ในบางสิ่ง
โดยไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพแต่อย่างใด…


- 1 -

ก่อนกล่าวถึงพวกเขา เราคงต้องล้างและลบภาพพฤติกรรมที่บางศาสนาหรือบางความเชื่อพยายามยัดเยียด สู่ผู้คนโดยการจู่โจมและสร้างความน่ารำคาญโดยอาศัยความเกรงใจของคนไทยเป็น จุดอ่อนออกเสียก่อน เพราะชายทั้งสองคนซึ่งมีความเชื่ออีกแขนงนี้ กลับสุภาพอ่อนโยนกว่าที่เราคาดคิด

พวกเขาเรียกตัวเองว่า Elder มีวัตรปฏิบัติเยี่ยงนักบวชทั้งในชีวิตส่วนตัวรวมถึงชีวิตประจำวัน

พวกเขาเดินทางไปในที่ซึ่งชะตากรรมลิขิตและเชื่อว่าการกระทำนั้นก็คือการรับใช้ผู้อื่น และสร้างความสุขให้กับจิตวิญญาณของตนเอง

พวกเขาไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มน้ำชา กาแฟ…รวมไปถึงชาเขียวของเสี่ยตัน โออิชิ

และทุกวันตั้งแต่สายๆ พวกเขาจะใช้เวลาออกขี่จักรยานตระเวนประกาศศาสนาตามตรอกซอกซอยคล้ายดั่ง มิชชันนารีในคริสต์นิกายอื่นเมื่อหลายร้อยปีก่อนกระทำ
ทุกเช้า Elder Parker และ Elder Van จะตื่นขึ้นเพื่อทำกิจวัตรประจำวันตั้งแต่หกโมงครึ่ง นั่งท่องสวดศึกษาคัมภีร์ตามหลักศาสนาจนถึง 10 โมง ก่อนหนังสือจะเปลี่ยนเล่มเป็นภาษาไทย และพวกเขาจะใช้เวลากับบทเรียนอีกราว 30 นาทีแล้วปิดประตูที่พำนักจับจักรยานคู่ใจถีบออกไปทำหน้าที่ "รับใช้" ผู้คน ก่อนจะกลับที่พำนักในเวลา 3 ทุ่มตรง และเข้านอนในเวลา 4 ทุ่ม ซึ่งทั้งหมดนี้พวกเขาปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างยิ่ง

กว่าจะถึงวันนี้ที่ Elder Parker และ Elder Van ปั่นรถถีบอยู่ในท้องถนนของ บางกอก ไทยแลนด์ ใครจะเชื่อบ้างว่าพวกเขาเตรียมตัวทำเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่อายุ 14-15 ปี

"ผมเป็นสมาชิกของศาสนจักร (มอรมอน:พระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย) ตั้งแต่เกิด ผมปรารถนาจะพิสูจน์ว่าศาสนจักรนี้ถูกต้องหรือไม่ เลยลองสมัครมาสอนศาสนา ผมมาจากรัฐยูท่าห์ ในสหรัฐอเมริกา ศาสนานี้มีกฎเข้มพอสมควร ผมจึงอยากรู้ว่าควรต้องรักษากฎนี้หรือไม่…" เอลเดอร์ พาร์เกอร์ เล่าอดีตก่อนมาสอนศาสนาในเมืองไทย

เช่นเดียวกัน ห่างไปทางเหนือหลายพันไมล์ในแคนาดา...ที่เมืองชาร์ลดีล จังหวัดแอลเบอร์ตา (เอลเดอร์) แวนซ์ (เจ้าตัวสะกดชื่อของเขาเป็นภาษาไทยแบบนี้)ซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นก็มีความ รู้สึกไม่ต่างกัน

"ผมเป็นสมาชิกของศาสนจักรนี้ตั้งแต่เกิด พ่อแม่ก็เป็น ที่มาเพราะผมต้องการพิสูจน์ พ่อแม่บอกศาสนจักรนี้ถูกต้อง แต่ผมเองยังไม่แน่ใจจึงทดลองมา"

สองคนเล่าว่าชีวิตวัยเด็กโดนปลูกฝังจากศาสนจักรและพ่อแม่ ให้มีความรักในครอบครัว และโดยส่วนตัว พวกเขามีความหวังทำงานเก็บเงินสักก้อนขณะนั้นเพื่อออกเดินทางทางจิตวิญญาณ เมื่อพวกเขาอายุ 19-20 ปี
เป็นการไปใช้ชีวิตในต่างแดนในแบบที่ต่างจาก Backpacker ที่ฮิตทั่วโลกโดยสิ้นเชิง…


- 2 -

ทั้งสองคนเล่าว่าถูกส่งไปอบรมเป็นเวลา 10 อาทิตย์ เพื่อเรียนภาษาของประเทศที่พวกเขากำลังจะถูกส่งไป วิธีการสอนศาสนา รวมถึงรับฟังประสบการณ์จากครูสอนศาสนาที่เคยมาอยู่ในประเทศนั้นก่อน

"เราสมัครกับทางศาสนจักรแล้วเขาจะส่งรายละเอียดไปที่ศูนย์ใหญ่ ศาสนจักรเราจะมีคนๆ หนึ่งที่เป็นศาสดาผู้พยากรณ์ เป็นประธานของศาสนจักรนี้ ผู้นั้นจะได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าและจะบอกว่าคุณจะได้ไปที่ไหน ประเทศไหน แล้วเราก็จะรับการอบรมก่อนไป ไม่จำเป็นว่าผมต้องเก่งในการสอนศาสนา ทั้งหมดเกี่ยวกับความปรารถนาที่จะรับใช้คนอื่น เก่งภาษาหรือไม่ก็ได้ ภาษาไทยยากนะครับ(ยิ้ม) ผมเคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนก็ยังจำไม่ได้เลย นี่ก็เป็นภาษาที่ต่างออกไปอีก การเรียนภาษาอื่นมันยาก อาจเหมือนเวลาคนไทยเรียนภาษาอังกฤษ ผมไม่สามารถบอกว่าที่เรียนภาษาไทยได้เพราะทักษะของผม ผมขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะพูดภาษาไทยได้บ่อยๆ"

เอลเดอร์ พาร์เกอร์ เปิดเผยถึงสิ่งที่พวกเขาต้องฝึกฝนก่อนมาซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึง "ศรัทธา" ในทำงานที่พวกเขาจะต้องมาทำอีกด้วย

ถึงบรรทัดนี้ ต้องย้อนทำความเข้าใจกันสักนิดว่า "ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย" หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า "มอร์มอน" ที่เอลเดอร์แวนซ์ กับพาร์เกอร์ สังกัดอยู่นั้นเข้ามาเมืองไทยนานร่วม 30 ปีได้แล้ว

มอร์มอนก่อตั้งโดยโจเซฟ สมิธ ที่สหรัฐเมื่อปี 1830 (พ.ศ.2373) ในหลักการเบื้องต้นซึ่งพาร์เกอร์เล่าให้คนต่างศาสนาอย่างเราฟังคือพวกเขา เชื่อว่านอกจากคัมภีร์ไบเบิลแล้วยังมีคำสอนอีกเล่มคือพระคัมภีร์มอร์มอน ซึ่งพระเจ้าได้แสดงต่อโจเซฟ สมิธ ผ่านจารึกต่างๆ และพวกเขาเชื่อว่านี่คือศาสนาของพระเจ้าที่ได้รับการฟื้นฟูในยุคปัจจุบัน

มอร์มอนไม่มีบาทหลวง แต่มีผู้เผยแผ่ที่เรียกว่าเอลเดอร์ (ผู้ชาย) และ ซิสเตอร์ (ผู้หญิง) ซึ่งไม่ใช่แม่ชีในมโนภาพที่เรารู้จักผ่านศาสนาคริสต์นิกายใหญ่ๆ อย่างโรมันคาทอลิกแต่อย่างใด

"ศาสนจักรเราไม่มีบาทหลวง และคนที่มาไม่มีใครมีรายได้อะไรจากการทำตรงนี้ ทุกคนสมัครใจมา คนสอนศาสนาอย่างผมมีหัวหน้าคือ "ประธานคณะเผยแพร่" (สำหรับใน 1 ประเทศ) ส่วนสาขาแต่ละเขตจะมี "ประธานสาขา"คอยช่วยเหลือ แต่ละโบสถ์มีคนสอนศาสนา 2-6 คน ที่นี่ (สุทธิสาร) มี 6 คน ยังมีคนสอนสูงอายุที่เขารับใช้เต็มเวลาด้วย"

พาร์เกอร์ ขยายความต่อว่า "ที่ใช้คำว่า 'รับใช้' เพราะเราไม่มีรายได้ ทำด้วยความเต็มใจ เราไม่สอนศาสนาอย่างเดียว สอนภาษาด้วยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ซึ่งทำทั่วประเทศ ผมเชื่อว่าคริสต์นิกายอื่นและทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นครับ เราต่างออกไปเพราะมีความเชื่อว่ามีศาสดาผู้พยากรณ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าอยู่บนโลกนี้แล้วเท่านั้น" พาร์เกอร์อธิบาย

มอรมอนถือเป็นอีกความเชื่อหนึ่งซึ่งก็มีวิถีของตนเองและก็มีการเผยแผ่ในแบบ เฉพาะ เอลเดอร์ทั้งคู่บอกผมว่าเขาไม่ได้ถูกใครบังคับให้เดินทางมาเพื่อใช้ชีวิต คล้ายนักบวชและเผยแผ่ศาสนาในสังคมและประเทศที่เขาไม่เคยรู้จักไกลจากบ้าน เกิดเป็นพันไมล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่มีอายุเพียง 19-20 ปี ซึ่งควรจะเป็นวัยสนุกสนานมากกว่า

"ผมทำงานตั้งแต่อายุ 15 ปี เก็บเงินเพื่อจะมาเป็นผู้สอนศาสนา ที่เดินทางมานี่ค่ากินค่าอยู่ ศาสนจักรไม่ได้สนับสนุนครับ พ่อแม่หรือญาติสามารถช่วยเรื่องเงินทองได้ แต่นี่เป็นการตั้งเป้าหมายของตัวผมเองมานานแล้วที่อยากออกมาทำอย่างนี้สัก ครั้ง
ผมเห็นคนที่มาสอนกลับไปเล่าประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการรับใช้คนต่างประเทศ อาจมีสัก 10 คนที่รับความสุขไป เราอยากได้ความสุขแบบนี้บ้าง แน่นอนในอนาคตเราต้องมีการเก็บเงินเพื่อตัวเอง เพื่อที่จะมีอาหาร ที่พัก แต่ช่วงหนึ่งของชีวิตเราเชื่อว่าความสุขจะหาได้ในการรับใช้คนอื่น ผมเชื่อว่าระยะเวลา 2 ปีจะช่วยให้ผมมีความสุขมากกว่าที่เคยมีมาในวัยหนุ่มที่หายไป"

แวนซ์ เองก็รู้สึกไม่ต่างกัน "ผมเริ่มเก็บเงินตอนอายุ 17 ปี เพื่อมาสอนศาสนา ผมจ่ายทั้งหมดเองครับ คิดว่าเรื่องนี้สำคัญ แม้ศาสนจักร(มอร์มอน)จะไม่ว่าอะไร และมีกฎเปิดทางว่าพ่อแม่หรือญาติสามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ การเดินทางมาแบบนี้มีคุณค่าบางอย่างสำหรับผมมาก"


- 3 -

ชีวิตเอลเดอร์ต่างแดนของผู้ถือนิกายมอรมอนแต่ละคน จะมีช่วงเวลาสั้นๆ คือไม่เกิน 2 ปี สำหรับผู้ชาย และ 18 เดือนสำหรับผู้หญิง เพราะมอรมอนเป็นศาสนจักรที่ให้ความสำคัญกับสถาบันหลักคือครอบครัว ซึ่งนั่นทำให้พาร์เกอร์และแวนซ์ไม่ค่อยคิดถึงบ้านมากนักและสามารถเก็บเกี่ยว ความสงบสุขและทำหน้าที่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่

"ผมไม่เสียดายที่ช่วงนี้ไม่อยู่บ้าน ผมรู้ว่า 2 ปี เราก็จะกลับไป อยู่มากกว่า 2 ปี ไม่ค่อยได้ครับ มอร์มอนแนะนำให้เราคิดถึงครอบครัว ครอบครัวคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากทั้งปัจจุบันและนิรันดร"

"ตอนแตะพื้นครั้งแรกหลังออกจากเครื่องบิน ความรู้สึกแรกคืออากาศร้อน (หัวเราะ) ผมตื่นเต้นมากก่อนจะมา ที่ผ่านมาผมเคยได้ยินแต่คำว่าบางกอก จังหวัดอื่น ภาคอื่นของไทยไม่เคยได้ยินเลยครับ เคยคุยกับคนที่มาที่นี่เขาว่าดีมาก คนไทยใจดี ให้น้ำให้ดื่มทุกครั้ง ไม่ว่าจะสนใจหรือไม่สนใจในสิ่งที่เผยแผ่หรือไม่ก็ตาม ด้านไม่ดีของที่นี่ผมยังไม่เจอครับ นอกจากเรื่องรถติด คนไทยใจเย็นมากที่อเมริกาถ้าติดขนาดนี้เขาบีบแตรกันระงมแล้ว"

และสำหรับเมืองไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การขี่จักรยานอาจจะเหมาะกับการจราจรที่ติดขัดและเข้าถึงบ้านผู้คนมากกว่า ซึ่งในแต่ละประเทศไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนี้เสมอไป แวนซ์ยังเสริมถึงการใช้พาหนะของเหล่าเอลเดอร์ในพื้นที่ทั่วโลกว่า "เราขี่จักรยานทั่วโลก ที่ยุโรปอาจมีขับรถด้วย อเมริกามีจำนวนมากขับรถเผยแผ่ครับ"

พาร์เกอร์ยังเปรียบเทียบชีวิตคนธรรมดาและคนสอนศาสนาที่ถือนิกายมอร์มอนให้ ฟัง"วันอาทิตย์ผมต้องมาโบสถ์เรียก Sabbath เป็นวันที่เข้าร่วมพิธี เหมือนวันพักผ่อนทางวิญญาณหลังทำงานทั้งอาทิตย์ วันนั้นโบสถ์จะเริ่ม 9.00-12.00 น. หลังจากนั้นสมาชิกจะทานอาหารร่วมกัน แล้วกลับบ้านตอนบ่ายโมงเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัว สำหรับนักบวชมีวันหยุดอีกคือวันพุธ เร่าจะหยุดงาน 12 ชม. ไปเที่ยวได้แต่ 6 โมงเย็นต้องกลับมาสอนศาสนาต่อถึง 2 ทุ่ม นอกนั้นกิจวัตรจะคล้ายๆ กันทุกวันครับ"

สำหรับคนที่ถือมอร์มอนทั่วไปวันจันทร์คือวันครอบครัว ซึ่งจะมีกิจกรรมซึ่งทำให้ครอบครัวสนิทกัน ซึ่งพาร์เกอร์และแวนซ์บอกว่าสถาบันนี้สำคัญมากเช่นเดียวกับความเชื่อเดิมของ คนไทย และมอรมอนยังมีบางสิ่งที่ทุกศาสนามีเหมือนกันคือมีข้องดเรื่องอบายมุข "คนธรรมดาที่ถือมอร์มอนสามารถดูหนัง ฟังวิทยุได้ แต่มีข้อแนะนำว่าอย่าฟังดนตรีที่แรงเกินไป หรือหนังที่ไม่เหมาะเช่นหนังลามก ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่กฎ"

"มอรมอนมีหลายกฎ มาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางศาสดา ผมหมายถึงเราไม่ได้เลือกตั้งหรือตัดสินใจอะไรตามใจว่าจะทำแบบไหน มีหลายกฎเช่นสุขภาพ เรียกพระวาจาแห่งปัญญา ห้ามเรื่องเหล้า บุหรี่ ชา กาแฟ บางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าทำไมพระเจ้าห้าม แต่เราก็ทำและรักษากฎที่ทรงตั้งไว้อย่างดี"

วันนี้พาร์เกอร์ (20 ปี) และแวนซ์ (19 ปี) ยังคงปั่นจักรยานและออกพบผู้คน และบางวันก็สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ หลายคนอาจเคยเห็นคือหนุ่มฝรั่งแต่งตัวเรียบร้อยขี่จักรยานไปตามบ้าน และถนนหนทาง โดยพาร์เกอร์เหลือเวลาอีก 10 เดือนก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ "เราหาคนตามถนน คุยเรื่องศาสนา ใครสนใจจะนัดเพื่อสอนต่อไป ไม่บังคับใคร เราถือว่าจะช่วยเขามีความสุข ถ้าไม่สนใจก็ไม่สอน เราบังคับเขาไม่ได้ครับ ซึ่งที่ผ่านมาส่วนมากคนไทยต้อนรับดีมากครับ อย่างน้อยก็คุยกับเรา เอาน้ำมาให้ทานซึ่งผมรู้สึกดีมากในยามที่อากาศร้อน แต่มีกลัวบ้างก็กลัวรถชน (หัวเราะ) ก่อนออกจากบ้านผมอธิษฐานให้พระเจ้าคุ้มครอง ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ผมไม่ต้องคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเลยและไม่มี อาชีพอื่น รับใช้คนอื่นอย่างเดียว มีความสุขครับ"

ไม่ต่างกับแวนซ์ซึ่งเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนและเหลือเวลาปีกว่าในการทำงานทาง จิตวิญญาณ ซึ่งดูเหมือนว่าเขาค้นพบอะไรจากคนไทยข้างทางที่รถถีบวิ่งผ่าน "ผมไม่เคยเจอไล่นะครับ คนไทยใจเย็นมากและใจบุญ ช่วยเหลือเสมอเมื่อหลงทางหรือจักรยานล้ม.." และด้วยความที่ทั้งคู่เป็นเอลเดอร์ แวนซ์ยังเล่าเกร็ดเล็กๆ ว่า"ตอนสอนศาสนานี่มีแฟนไม่ได้นะครับ (ยิ้มแบบสุภาพ) จีบผู้หญิงก็ไม่ได้ ต้องเน้นงานสอนอย่างเดียว ผมเคยมีแฟนมาก่อนตอนนี้ไม่มีเพราะทำงานศาสนา แต่กลับบ้านผมจะมีครอบครัว เราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับ"

บางที สิ่งที่เราเรียนรู้จาก "รถถีบแห่งศรัทธา" ของพวกเขา อาจไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาของพวกเขา แต่เป็นเรื่องของ "ศรัทธา" ในการทำงานนั่นเอง...

 

ข้าพเจ้าสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้น

ข้าพเจ้ายังคงสงสัย

ว่าแท้จริงแล้ว

ข้าพเจ้าควรยึดมั่นในศาสนาใด

ข้าพเจ้ากลัวที่จะถูกหลอกลวง

แต่บางครั้ง ก็มีเสียงเล็กๆในจิตใจตอบว่า เมื่อศรัทธาในศาสนาใด

สิ่งนั้นแหละ คือสิ่งที่ดีที่สุด

          .............  paris-pink.exteen.com

ไปรู้จักพวกมอร์มอนถึงถิ่นเขา
เขียนโดย ส. ศิวรักษ์   http://www.sulak-sivaraksa.org/th/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=3


Momanism เป็นศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง ซึ่งคริสตศาสนานิกายหลักรังเกียจ ว่าเป็นพวกสัทธรรมปฏิรูป ดังพุทธศาสนานิกายหลักของไทยรังเกียจสันติอโศก

ฉะนั้น ข้อกล่าวหาว่าด้วยนิกายนี้ ก็ตรงที่ว่าศาสดาของเขาที่ชื่อว่าโยเซฟ สมิท เป็นศาสดาปลอม อ้างว่าค้นพบพระคัมภีร์ที่ซ่อนเร้นไว้ แล้วค้นหามาได้เมื่อคริสต

ศตวรรษที่แล้วนี่เอง นี่ก็ออกจะคล้ายกับที่พวกนักปราชญ์รู้พลั้งทั้งหลายกล่าวหาว่าพระจอมเกล้าฯ ทรงปลอมแปลงศิลาจารึกหลักที่ ๑ นั้นแล

นอกไปจากนี้แล้ว ยังรังเกียจที่นิกายนี้อนุญาตให้ผู้ชายมีเมียได้หลายคน ดังตัวศาสดาเองก็ดูเหมือนมีภรรยากว่า ๓๐ คน

คน ในเมืองไทยคงเห็นเด็กอเมริกันที่แต่งตัวเรียบร้อย ผูกเนกไทไปไหนต่อไหน ในนามว่ามิชชันนารี ทั้งๆ ที่เด็กพวกนี้เพิ่งจะมีอายุเพียง ๑๙ ปี หากอาสาไปเผย

แผ่ศาสนายังประเทศต่างๆ เป็นเวลาถึง ๒ ปี ด้วยการลงทุนลงแรงเองเลยทีเดียว ต่อยากไร้จริงๆ ทางศาสนาจักรมอร์มอนจึงจะออกเงินช่วย

ข้อ กล่าวหาต่างๆ นั้น ถ้ารู้จักกันจริงๆ ก็พอจะเข้าใจอะไรๆ ได้ ดังพวกที่กล่าวหาสันติอโศก ถ้ารู้ถึงผลงานของเขา ก็จะรู้ได้ว่าเขาทำงานด้านประยุกต์ธรรมิก

สังคมอย่างแพร่หลายในเมืองไทย ยิ่งกว่าหน่วยงานอื่นใดเอาเลย แท้ที่จริง พวกมอร์มอนสมัยแรกก็เน้นไปในทางสังคมนิยม อย่างพึ่งตัวเอง อย่างรังเกียจทุน

นิยมกระแสหลัก และปฏิเสธน้ำชา กาแฟ คล้ายๆ สันติอโศกอีกด้วย

ข้าพเจ้า เอง เมื่อรู้จักกับพวกมอร์มอนบางคนเข้า เห็นว่าเขาอัธยาศัยดี และเข้าใจประวัติศาสตร์ เขาได้ ว่าทำไมศาสดาของเขาจึงมีภรรยามาก เพราะเหตุว่าคนของ

เขาถูกรัฐบาลอเมริกันกับพวกคริสตศาสนานิกายหลักประหัต ประหารเสียมาก ตัวศาสดาจึงรับหญิงหม้ายเหล่านั้นมาเป็นภรรยา หาไม่ประชากรชาวมอร์มอนก็ย่อม

จะศูนย์พันธุ์ไป

พวก นี้โยกย้ายจากสหรัฐ ด้วยการหนีภัยรัฐบาลอเมริกัน ไปตามป่าเขาลำเนาไพร จนถึงประเทศเม็กซิโก ดังพวกเควเก้อหนีไปจากอังกฤษ และพวกเมนโนไนต์

หนีไปจากเยอรมันนั่นเอง เพราะพวกที่หนีนี้เป็นนิกายที่ขัดคำสอนของคริสตศาสนากระแสหลัก โดยเฉพาะก็สองนิกายหลังที่เอ่ยชื่อมานี้ เน้นที่สันติวิธีและอหิ

งสธรรม ในขณะที่คริสตศาสนากระแสหลักเชื่อในเรื่องสงครามอันอยุติธรรมและความรุนแรง ต่างๆ ซึ่งอ้างว่าทำด้วยความชอบธรรม

พวก เควเก้อเรียกนิกายของเขาว่า The Religious Society of Friends พวกมอร์มอนก็เรียกนิกายเขาว่า The

Church of the Latter Day Saints กล่าวคือ เขาถือว่าพระเยซูไม่ได้ทรงมีชีวิตอยู่ที่ปาเลสไตน์เท่านั้น หากเสด็จไปถึงอเมริกา

และมีพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือไบเบิล

โย เซฟ สมิทเอง ค้นพบคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ได้ใหม่ในศตวรรษที่แล้ว จนตัวเขาเป็นศาสดาพยากรณ์ด้วยผู้หนึ่ง แม้จนบัดนี้ประมุขของนิกายนี้ในปัจจุบัน ก็มี

ตำแหน่งเป็นศาสดาพยากรณ์ และคณะกรรมการกลางที่บริหารนิกายนี้ในระดับสูงสุด ก็มีตำแหน่งเป็นอัครสาวก ดัง ๑๒ ท่านที่เป็นอัครสาวกของพระเยซู ฉะนั้น

แล้ว เช่นนี้ พวกคริสตศาสนานิกายหลักจะรับได้อย่างไร และที่ร้ายก็คือการตั้งนิกายไปในทางสังคมนิยม ทั้งๆ ที่สมัยพระเยซูแรกสอน คริสตศาสนาก็อยู่ข้างคนจน

ในที่สุดนิกายนี้ต้องยอมไกล่เกลี่ยกับรัฐบาลอเมริกัน ยอมเลิกลัทธิมีเมียมาก และยอมรับระบบทุนนิยมของสหรัฐด้วยบ้าง จึงมีสิทธิธำรงอยู่ได้ในรัฐยูท่า ซึ่งเคยเป็น

ของประเทศเม็กซิโก

ที่ จริงการค้นพบคัมภีร์ที่ซุกซ่อนไว้โดยรหัสยนัยนั้น ก็ออกจะคล้ายประเพณีของพวกธิเบตกับนิกายวัชรยาน จึงไม่ควรที่จะกล่าวหาว่าสิ่งซึ่งค้นพบนั้นเป็นของปลอม

ถ้าปลอมแล้วไซร้ ทำไมจึงมีคนเชื่อตามมาได้กว่าร้อยปี แล้วคนที่เชื่อเหล่านี้ หลายคนมีวิทยฐานะในทางวิทยาศาสตร์และศาสนศาสตร์ด้วยซ้ำไป

เมื่อ โยเซฟ สมิท ถูกฆ่าตายนั้น บริงแฮม ยังได้เป็นผู้นำสืบต่อมา จนรักษาพวกมอร์มอนไว้ได้ที่รัฐยูท่า ดังตั้งมหาวิทยาลัยตามชื่อท่านผู้นี้ ณ เมืองโปรโว ดังเขาเชิญ

ให้ข้าพเจ้าไปแสดงปาฐกถาว่าด้วยพุทธศาสนาที่นั่น ยังครูอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนั้น ก็อภิปรายกับข้าพเจ้า เรื่องพุทธศาสนากับนิกายมอร์มอนของเขาถึงสองวัน

ซ้อน ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับรู้อะไรๆ ใหม่ๆ จากพวกเขามามิใช่น้อย

ต่อ มา เขาเชิญให้ข้าพเจ้าไปอภิปรายกับพวกเขาที่หอสมุดแห่งเมืองเซาท์เลค ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนิกายมอร์มอนอีกด้วย ปรากฏว่ามีคนสนใจเข้าร่วมรายการ

ด้วยมิใช่น้อยเอาเลย

ที่ น่าชมก็ตรงที่เยาวชนของคนในนิกายนี้ เน้นที่ความสำรวมในทางเพศ และไม่ฟุ้งเฟ้อไปกับลัทธิบริโภคนิยม งดสุรา นารี พาชี กิฬาบัตรต่างๆ อย่างน่าทึ่ง และการ

ที่คนหนุ่มออกไปเป็นมิชชันนารีในต่างแดนนั้น เหตุผลก็เพื่อไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ยิ่งกว่าไปเผยแพร่ศาสนา แต่อาจไม่ได้ทำจริงตามเหตุผลที่ว่านี้ก็ได้

อย่าง น้อยการฝึกเยาวชนให้มีวินัย ให้ได้สนุกสนานในทางโลก อย่างปลอดไปจากอบายมุขนั้น ควรที่เราจะเอาเยี่ยง หาไม่เยาวชนคนไทยจะถือพุทธแต่ในนาม

อย่างที่ศีลก็ไม่มี ธรรมก็ไม่มี ยิ่งภาวนาวิธีด้วยแล้ว ปลาสนาการไปเอาเลย การบังคับให้เด็กเข้าวัดก็ดี จัดค่ายแบบพุทธอย่างเข้มงวดกวดขันก็ดี แม้จนโรงเรียนวัน

อาทิตย์ของชาวพุทธอย่างเร่อร่าล้าสมัยนั้น เยาวชนคนรุ่นใหม่รับไม่ได้ดอก

น่า เสียดายที่พวกมอร์มอนสมัยนี้รับลัทธิทุนนิยมเข้ามามากเกินไป แม้จะปฏิเสธอาหารแดกด่วนและสุรายาเมา ตลอดจนน้ำชา กาแฟ แต่การยอมให้ดื่มโคคาโคล่า

ได้ ถือได้ว่านี่เป็นความเสื่อมอย่างหนึ่ง

อนึ่ง การที่ศาสนาจักรของเขามีแต่คำสั่งสอนจากเบื้องบนลงมา อย่างยากที่จะมีการโต้แย้งจากข้างล่างขึ้นไป และบทบาทของสตรีก็มีน้อยนั้น ทำให้ลัทธินิกายนี้ออกจะ

โบราณมากไป ยิ่งไม่พูดถึงปัญหารักร่วมเพศเอาเลยด้วยแล้ว เท่ากับพวกนี้ปลีกตนให้พ้นไปจากสังคมอเมริกันร่วมสมัยเอาเลยจริงๆ

ที่ ร้ายยิ่งกว่านี้ ก็ตรงที่ศาสนิกชั้นนำของนิกายนี้ มีความเป็นอเมริกันมากไป สนับสนุนความเป็นอนุรักษ์นิยมของรัฐบาลสหรัฐอย่างเกินเลยไป จนแทบไม่เห็น

ความเลวร้ายของประธานาธิบดีบุช อย่างน้อยพวกที่คิดต่างไปจากกระแสหลัก ก็ได้แต่แสดงทัศนคติเป็นส่วนตัว อย่างไม่กล้าท้าทายอำนาจเบื้องบนเอาเลย ในเรื่อง

การเมืองกับศาสนานั้น ต้องนับว่า พวกเควเก้อประเสริฐสุด


อดอาหารนานๆ ครั้ง อาจดีกับสุขภาพหัวใจ
รัฐยูทาห์ สหรัฐฯ มีชาวคริสต์ที่นับถือนิกายมอร์มอน 70% นิกายนี้มีหลักการปฏิบัติที่ "ไม่ธรรมดา"


เป็นที่ทราบ กันดีว่า การอดอาหารนานๆ ครั้งอาจส่งผลดีกับสุขภาพ วันนี้มีการศึกษาที่บ่งชี้ว่า การอดอาหารนานๆ ครั้งอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจอุด

ตันได้

รัฐยูทาห์ สหรัฐฯ มีชาวคริสต์ที่นับถือนิกายมอร์มอน 70% นิกายนี้มีหลักการปฏิบัติที่ "ไม่ธรรมดา" ได้แก่ การอดอาหารเดือนละครั้งในวันอาทิตย์แรกของ

เดือน การไม่ดื่มชา กาแฟ และแอลกอฮอล์ หยุดงานสัปดาห์ละ 1 วัน ไปโบสถ์สัปดาห์ บริจาคเวลา หรือเงิน นอกจากนั้นผู้ชายยังมีภรรยาได้หลายคน

...

เป็นที่ทราบ กันดีว่า คนที่นับถือนิกายมอร์มอนมีแนวโน้มจะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันน้อยกว่า ประชากรทั่วไป เดิมเข้าใจกันว่า เป็นผลจากการไม่สูบบุหรี่

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกเริ่มที่วิเคราะห์เจาะลึกลงไป โดยพิจารณาปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่เป็นหลัก

...

ท่านอาจารย์เบน จามิน ฮอร์น และคณะ แห่งศูนย์การแพทย์นานาชาติ และมหาวิทยาลัยยูทาห์ ซอลท์ เลค ซิที สหรัฐฯ ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการตรวจ

เอกซเรย์เส้นเลือดหัวใจในช่วงปี 1994-2002 หรือ พ.ศ. 2537-2545

กลุ่มตัวอย่าง 4,629 คนมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ว่า มีความเสี่ยงที่จะมีอาการโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันสูง

...

ผลการศึกษาพบว่า คนที่อดอาหารเดือนละ 1 วันมีความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันลดลง 40%

อาจารย์ ฮอร์นกล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้คนที่อดอาหารนานๆ ครั้งมีความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันลดลงอาจเป็นผลจากการอดอาหารทำให้ ร่างกายขาดอาหารกลุ่ม

คาร์โบไฮเดรต(แป้ง+น้ำตาล) หรือคาร์บ

...

เมื่อร่างกาย ขาดคาร์บจะหันไปใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานแทน และอาจทำให้เกิดกระบวนการ "รีเซ็ต (reset)" หรือปรับสภาพเซลล์ให้ไวต่อฮอร์โมน

อินซูลินมากขึ้น และระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารลดลง

อาจารย์ฮอร์นเตือนว่า การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกเริ่ม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านการศึกษานี้ต่อไป

...

กลุ่มคนที่ ไม่ควรอดอาหารนานๆ ครั้งได้แก่ คนที่เป็นโรคเบาหวาน และคนที่กำลังลดความอ้วน เนื่องจากการอดอาหารมีส่วนทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

(metabolism) ของร่างกาย โดยเฉพาะการเผาผลาญอาหารทำงานช้าลง ทำให้อ้วนได้ง่าย

แนว คิดในการอดอาหารนานๆ ครั้งมีลักษณะคล้ายกับแนวคิดในการ "อดอาหารล้างพิษ" ซึ่งคงจะมีผลการศึกษาออกมาสนับสนุน หรือคัดค้านเพิ่มขึ้นในไม่ช้า

...

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ที่มา                                                  

    * Thank InteliHealth > Monthly fasting may help heart > [ Click ] >

December 11, 2007.
    *
      ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก "บ้านสุขภาพ" เป็นไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่รักษาโรค
    *
      ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอ พยาบาล เภสัชกร หรืออนามัยที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
    *
      ขอขอบคุณอาจารย์ณรงค์ ม่วงตานี > สนับสนุนเทคนิค iT.
    *
      นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > 9 มกราคม 2551.

 

คำถาม ถูกตอบแล้ว : Paris-pink

ในทางมอร์มอนแล้ว พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอภัยบาปให้กับเราได้ ไม่มีใครบนโลกนี้(แม้แต่ประธานของศาสนจักร ซึ่งเราถือว่าเป็น prophet) สามารถอภัยบาปให้กับคนอื่นได้ ดังนั้น การขออภัยบาปต้องขอจากพระเจ้าโดยตรงครับ

แต่ว่า หากเราทำผิด เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปสารภาพบาปกับ bishop (คล้ายๆกับ ศบ. ของโปรแตสแตนต์นะครับ ไม่เทียบเท่ากับ bishop ของทางคาทอลิก) การสารภาพบาปเป็นไปเพื่อให้ทางศาสนจักรสามารถ"ช่วย" ให้เราสำนึกผิดและกลับใจได้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าได้เร็วขึ้นครับ

นั่นคือ สารภาพไปแล้วไม่ได้แปลว่าจะได้รับการอภัย การอภัยมาจากพระเจ้าในเวลาที่พระองค์เห็นสมควร ส่วนทางศาสนจักรจะพิจารณา"ลงโทษ"ผู้ทำผิด เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กลับใจได้ เพราะบางครั้งคนที่ทำไม่สามารถกลับใจได้ แม้จะมาสารภาพบาป แต่เมื่อกลับออกไปก็ซ้ำรอยเดิมอีก เพราะเป็นนิสัย

เรื่องที่ต้องสารภาพกับทางศาสนจักร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผิดแบบรุนแรง (ไม่ใช่สารภาพทุกอย่างเล็กๆน้อยๆไปหมด คือเฉพาะเรื่องที่ผิดรุนแรงเท่านั้น) เช่น ฆาตรกรรม การประพฤติผิดทางเพศ (ตั้งแต่ดูสื่อลามก ไปจนถึง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรือ การคบชู้) การคดโกง การทำร้ายร่างกายผู้อื่น การติดยาเสพติด ฯลฯ แต่บาปอื่นที่ต้องใช้เวลากลับใจเอง ก็ไม่ต้องสารภาพกับทางศาสนจักร แต่สารภาพโดยตรงกับพระเจ้า เช่น ความขี้เกียจ ความอิจฉาริษยา เป็นต้น

การลงโทษของทางศาสนจักร มีตั้งแต่ การไม่ให้สิทธิ์ปฏิบัติพิธีร่วมทางศาสนา (แต่ยังเป็นมอร์มอนอยู่) ไปจนถึงการขับออกจากศาสนา (ในกรณีที่ร้ายแรงจริงๆ) ครับ สำหรับกรณีที่ bishop เห็นว่า ผู้ที่มาสารภาพ ได้กลับใจจริง ก็ไม่ต้องลงโทษ แต่หากคนใดไม่สามารถกลับใจได้ หรือยังไมรู้ถึง gravity ของบาปของตน ทางศาสนจักรจำเป็นต้องใช้บทลงโทษเพื่อให้เข้าใจในสิ่งต่างๆดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องบาปที่ได้รับการอภัยแล้วนั้น ทางมอร์มอนถือว่า หากเรากลับไปทำบาปประเภทนั้นๆอีกครั้ง บาปที่เคยได้รับการอภัยจะกลับมานับอีกครั้งหนึ่ง เหมือนกับไม่เคยได้รับการอภัยเลย

ก็คือ เมื่อได้รับการอภัยแล้ว ต้องไม่กลับไปทำอีก หากกลับไปทำอีก ก็จะต้องรับผลจากบาปเดิมบวกบาปใหม่ไปครับ

แปลกที่คำตอบนี้ถูกตอบโดยเว็บของคาทอลิก

ที่มา 

http://74.125.153.132/search?q=cache:qnoDY3I2aHgJ:www.catholicthailand.com/catholic-article/view.php%3Fid%3D57+%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99&cd=118&hl=th&ct=clnk&gl=th

 
 
 
+ ----------------------------------------------------------+
 
 
 
ศาสนาคริสต์

 

อ่านรายละเอียดที่
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8c


 

มนุษย์ได้แบ่งศาสนาคริสต์ให้เป็นนิกายต่างๆ ซึ่งแปรไปตามพื้นที่, วัฒนธรรม และความคิดของตน นิกายที่สำคัญมี 3 นิกายคือ

    * นิกายโรมันคาทอลิก แปลว่า สากล เป็นนิกายดั้งเดิมที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์เคารพพระนางมารีอา และนักบุญต่างๆ ภายในวัดของนิกายนี้จะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีย์ และนักบุญต่างๆ มีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐวาติกัน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข โดยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกกลุ่มแรก โดยถือว่า นักบุญเปโตร หรือ นักบุญปีเตอร์ คือพระสันตะปาปาพระองค์แรก ซึ่งได้รับการยินยอมจากพระเจ้าให้ปกครองศาสนาจักรทั้งมวลและสืบทอดมาถึงพระ สันตะปาปาเบนนิดิกที่ 16 องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่265 คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช ที่เรียกว่า บาทหลวง หรือซิสเตอร์ ชาวไทยจะเรียกผู้นับถือนิกายนี้ว่า "คริสตัง"ตามเสียงอ่านภาษาโปรตุเกสผู้เผยแพร่ยุคแรกๆมีผู้นับถือนิกายนี้ ประมาณ 1000 ล้านคน นิกายนี้ถือว่าพระสงฆ์ (บาทหลวง) เป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ (ตัวแทนพระเจ้าในโลกนี้)

    * นิกายออร์โธด็อกซ์ แปลว่า ถูกต้อง นับถือในประเทศทางฝั่งยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย โดยแยกตัวออกไปจากพระศาสนจักรของกษัตริย์แห่งกรุงสแตนติโนเปิ้ลเพราะเหตุผล ไม่อยากอยู่ภายใต้อำนาจขององค์สันตะปาปาซึ่งมีอำนาจมากสูงกว่ากษัตริย์ (คือมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้) ในสมัยนั้น โดยที่มิได้เปลี่ยนแปลงข้อความเชื่อ ข้อความเชื่อของนิกายออโธดอกซ์เหมือนกับข้อความเชื่อของนิกายโรมันคาทอลิก มีพระอัยกา เป็นประมุข นิกายออโธดอกซ์ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระศาสนจักรตะวันออก มีผู้นับถือรวมกันประมาณ 500 ล้านคน

    * นิกายโปรเตสแตนต์ แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิคในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นนิกายที่ถือว่าศรัทธาของแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้าสำคัญกว่าพิธีกรรม ซึ่งยังแตกย่อยออกเป็นหลายร้อยนิกายเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับพระ คัมภีร์ และการปฏิบัติในพิธีกรรม นิกายนี้มีเพียงไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาเท่านั้น มีผู้นับถือรวมกันทุกนิกายย่อยประมาณ 500 ล้านคน

ชาวไทยจะเรียกผู้นับถือนิกายนี้ว่า "คริสเตียน"ตามกลุ่มมิชชันนารีอเมริกัน ในประเทศไทยมีผู้นับถือนิกายนี้ 4 นิกายย่อย


สำหรับในประเทศไทยศาสนาคริสต์ได้เข้ามาก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2052 คือเข้ามาพร้อมกับมิชชั่นนารีในสมัยอยุธยา โดยบาทหลวงคนแรกชื่อบาทหลวงพอล (เสียชีวิตในขณะไปสอนศาสนาในตลาดวันพระในศาสนาพุทธโดยการสอนว่าไม่จำเป็น ต้องหยุดฆ่าสัตว์ในวันพระวันโกน เนื่องจากฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารสัตว์จะได้บุญได้ไปอยู่กับพระเจ้าซึ่งผิดใจ กับชาวไทยสมัยนั้น ทำให้ถูกรุมสังหารที่กลางตลาด) มิชชั่นนารีที่เป็นที่รู้จักคือ หมอบรัดเลย์ผู้นำแท่นพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรก, หมอแมคคอมิคผู้อุทิศตัวแก่ประชาชนในเมืองเชียงใหม่ และตั้งโรงพยาบาลแมคคอมิคในเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบัน คริสตจักรโปรเตสแตนท์ในไทยทั้งหมดมีจำนวนสมาชิกร่วมกันประมาณ หนึ่งแสนคนรวมกับคาทอลิกประมาณ 260,000 (ในปี พ.ศ. 2546) มีคริสตจักรต่างๆ เช่น คริสตจักรใจสมาน, คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ, คริสตจักรร่มเย็น,คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์, คริสตจักรน้ำพระทัย, คริสตจักรสะพานเหลือง, คริสตจักรไมตรีจิต, คริสตจักรเทียนสั่ง, คริสตจักรอิมมานูเอลเป็นต้น ซึ่งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยสามารถตั้งศูนย์คริสต์ศาสนาต่างๆใน เชียงใหม่ได้ถึง 2000 กว่าศูนย์ แต่ในประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหลุมฝังศพของมิชชั่นนารีเก่งๆมากมายแต่ไม่ ประสพความสำเร็จในการเผยแพร่แม้จะหมดทุนทรัพย์และบุคลากรมากมายมาเป็นเวลา นานและทั้งๆที่คณะสงฆ์ในประเทศไทยอ่อนแออย่างมากก็ตาม

 + ----------------------------------------------------------+


นิกายสำคัญของศาสนาคริสต์มีอยู่ 3 นิกาย ได้แก่

    1.  นิกายโรมันคาทอลิก    มีโป๊ปเป็นหัวหน้า โดยสืบต่อจากเซนต์เปโตร

    2.  นิกายกรีกออโธดอกซ์   มีข้อบัญญัติคล้ายโรมันคาทอลิก แต่ไม่ยอมขึ้นกับโป๊ป

    3.  นิกายโปรแตสแตนต์    นับถือคัมภีร์ไบเบิ้ล แต่ไม่นับถือโป๊ป

 

 

1.  นิกายโรมันคาทอลิก  

คำว่า "คาทอลิก"  แปลว่า "สากล"  เพราะความเชื่อเดิมมีว่า
    

 

พระสันตะปาปา จอร์น ปอลที่ 2

                             

คริสต์ ศาสนาศาสนาสากลชาวคาทอลิกมีความเชื่อและปฏิบัติตามคำสอนและประเพณีดั้งเดิม คริสต์ศาสนาโดยเคร่งครัดปัจจุบันสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุขปกครองชาว คาทอลิกทั่วโลก โดยมีศูนย์กลางการปกครองที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี    สมเด็จพระสันตะปาปาทรงบริหารงานโดยแบ่งหน่วยงานเป็นกระทรวงเหมือนรัฐทั่ว ไป และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในกิจการเกี่ยวกับคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทั่ว โลก
ชาวไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
เรียกว่า "คริสตัง"

 

สมณศักดิ์ของคริสต์ศาสนา เรียงจากลำดับสูงสุดลดลงไปดังนี้

 1.สมเด็จพระสันตะปาปา เป็นประมุขสูงสุดของนิกายโรมันคาทอลิก

2.พระสังฆราช ประมุขของคริสต์ชนในระดับท้องถิ่น แต่งตั้งจากกรุงวาติกันโดยตรง

      2.1 พระอัครสังฆราช  ประมุขผู้ปกครองมณฑลขนาดใหญ่

      2.2 พระคาร์ดินัล  พระสังฆราชที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ให้สูงขึ้นมีสิทธิเลือกตั้งสมเด็จพระสันฯ

 3.บาทหลวง ผู้นำทางศาสนาในชุมชนต่าง ๆ การประกอบพิธีกรรม การเทศน์สั่งสอน

4.ภราดาและแม่ชี  นักบวชชายและหญิงเป็นผู้บวชรับใช้ศาสนา จะครองโสดไปตลอดชีวิต

พระสันตะปาปา จอร์น ปอล ที่ 2พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูประมุขสังฆมณฑล พระอัครสังฆราชซิสเตอร์ แม่ชี

 

 

2.  นิกายกรีกออโธดอกซ์

       นิกายนี้แยกออกจากนิกายโรมันคาทอลิกด้วยเหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรม

 มี สังฆราชเป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักร  ประจำอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล  ส่วนหลักธรรมที่

 สำคัญของนิกายนี้แทบไม่ต่างจากนิกายโรมันคาทอลิก ลักษณะที่แตกต่างไปจากคาทอลิก มีดังนี้

   - ไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา แต่ละประเทศมีประมุขทางศาสนาของตน

   - รูปแบบพิธีกรรม ภาษา การปกครอง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักบวชเปลี่ยนแปลงไป

     เช่น นักบวชมีสิทธิ์แต่งงานได้

   ** ปัจจุบัน ผู้นับถือนิกายนี้จะอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก เช่น กรีซ บัลแกเรีย โรมาเนียฯ

 

3.  นิกายโปรแตสแตนต์


      คำศัพท์ว่า โปรแตสแตนต์ หมายถึง ผู้คัดค้าน หรือ ผู้กระทำการประท้วง ตรงข้ามคำว่า

"คาทอลิก"   ดังนั้น   บุคคลที่แยกตัวออกไปจากนิกายโรมันคาทอลิก  จ งมีนามว่า

"ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์"

      บาทหลวงชาวเยอรมัน ชื่อ "มาร์ติน ลูเธอร์" ไม่เห็นด้วยกับอำนาจของสมเด็จพระสันตะ

ปาปาที่ครอบคลุมศาสนจักรมากเกินไป โดยเฉพาะการยินยอมให้ชาวคริสต์ไถ่บาปด้วยการซื้อใบ

ไถ่บาป จึงแยกตัวออกมาตั้งนิกายใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1517

      ชาวไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์  เรียกว่า "คริสเตียน"

 
      
คริสตชนเข้าโบถส์เพื่อทำกิจกรรมทางศาสนา


1. ศีลล้างบาป มีความสำคัญดังนี้


 
    

 - เป็นพิธีกรรมสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาทั้งเด็กแรกเกิดและผู้ใหญ่

 
    

 - เป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงทำพิธีล้างบาป เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัว
   มา ตั้งแต่เกิด

 
    

- พวกนิกายโปรเตสแตนต์เรียกพิธีนี้ว่า "ศีลจุ่ม"

 
    

- บาทหลวงทำพิธีล้างบาปด้วยการเทน้ำมนต์ลงบนศีรษะ 3 ครั้ง

 

 

2. ศีลกำลัง มีลักษณะดังนี้


 
    

 - พระสังฆราชเจิมน้ำมันที่หน้าผากของเด็กโตที่รู้รับผิดชอบแล้ว เป็นรูปกางเขน

 
    

 - พิธีที่แสดงว่าพระจิตเสด็จเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้ว ถือเป็นคริสต์ชนโดยสมบูรณ์

 

  

3. ศีลแก้บาป ปฏิบัติดังนี้

 
    

 -  คุกเข่าลงต่อหน้าบาทหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไป

 
    

     เป็นการปลดเปลื้องบาปของตน

 
    

-  แสดงความพอใจหรือความสบายใจหลังจากการได้สารภาพบาปแล้ว

 
             

4. ศีลมหาสนิท

 
    

 - การไปเร่วมในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "มิสซา" เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู

 
    

 - คริสต์ขนต้องอดอาหารก่อน 1 ชั่วโมง แล้วจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครั้งถึงเวลารับ    

 
    

   ศีลก็เดินไปคุกเข่าหรือยืนที่โต๊ะ  รับขนมปังและเหล้าองุ่นอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและ

 
    

   พระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงหรือพระสงฆ์มารับประทาน

 
    

 - พิธีนี้สืบเนื่องมาจาก "การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย" ของพระเยซูคริสต์

 
    

 พิธีมิสซารับศีล           ภาพอาหารมื้อสุดท้าย


    

5. ศีลเจิมคนไข้ หรือเจิมครั้งสุดท้าย มีลักษณะดังนี้


 
    

 - เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำมันโดยบาทหลวง ต้องการให้คนไข้ระลึกถึงพระเจ้า เพื่อให้มีกำลังใจ

 
    

   ที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วย6. ศีลสมรส มีลักษณะดังนี้

 
    

 - การประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์ระหว่างคู่บ่าวสาวโดยมีบาทหลวงเป็นผู้กระทำพิธีให้และ

 
    

   เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎของศาสนา

 


7. ศีลบวชหรืออนุกรม  มีลักษณะดังนี้

 
    

 -  การประกอบพิธีบวชเป็นบาทหลวง  โดยมีพระสังฆราชเป็นผู้กระทำพิธี

 


*** 
มีเพียงนิกายโปรเตสแตนส์ที่มี 2 ศีล คือ      
      1. ศีลล้างบาป
      2. ศีลมหาสนิท


 
เหนื่อยจริงๆ วันนี้หาเรื่องนี้ทั้งวัน

ขอจบเรื่องนี้ครับ

 

พระบิดาบนสวรรค์

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว ศาสนาใด หรือ นิกายใด คือสิ่งแท้และถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยบอกคำตอบนี้แก่ข้าพเจ้า

เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้รู้และทราบถึงว่าแท้จริงแล้วสิ่งใดคือสิ่งนับถือได้ด้วยใจบริสุทธิ์

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

      
      
      
      
      

Comment

Comment:

Tweet

#63 By (181.211.12.58|148.251.91.38, 181.211.12.58) on 2014-12-31 00:51

#62 By (89.109.239.59|89.109.239.59) on 2014-08-11 15:03

#61 By (176.213.131.65|176.213.131.65) on 2014-08-09 13:49

#60 By (185.37.162.84|148.251.91.38, 185.37.162.84) on 2014-05-27 04:39

#59 By (81.30.164.59|148.251.92.48, 81.30.164.59) on 2014-05-11 00:17

jhjc lklofgp fijaw8o nrep9gspfesk  ioueouhfaw987ya3 j9uy4oi (807yrui[u0a3w=ufjhofY18909fU98yrviuhf

#58 By ninnen (110.171.78.15|192.168.10.120, 110.171.78.15) on 2014-03-10 23:22

cL122R <a href="http://haeduoafvfxs.com/">haeduoafvfxs</a>, ujtiawllghdg, [link=http://jqvnsfnwolur.com/]jqvnsfnwolur[/link], http://ejumfxiafuzh.com/

#57 By bwlahpWBiwYXwAu (103.7.57.18|37.229.36.166) on 2013-03-26 18:17

ส่วนเรื่องการมีภรรยา หลายคนนั้น เคยเป็นความจริง ในสมัยของ โจเซฟ สมิธ เนื่องจากชายในศาสนจักรของเราถูกผู้คนเข่นฆ่าจำนวนมาก ทำให้มีหญิงม่ายมากมายในยุคนั้น โจเซฟ สมิธ เลยต้องรับหญิงเหล่านั้นมาเป็นภรรยา แต่ต่อมาหลังจากยุคของ โจเซฟ เราได้รับการนำโดยศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตคนต่อ มาพวกท่านได้ยกเลิก กฏนี้ โดยเราเชื่อว่า การแต่งงานที่แท้จริงนั้น ควรเป็นการแต่งงานที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า และเป็นการแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ ดังนั้น เราชาวมอรมอน จะเข้าสู่พิธีแต่งงานที่สำคัญที่สุด ที่พระวิหารซึ่งเป็นพระนิเวศ ของพระผู้เป็นเจ้า แต่ในประเทศไทยยังไม่มี ที่ใกล้ที่สุด คือ ที่ฮ่องกง ดังมีคำกล่าวของศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันของเรา ท่านกล่าวเกี่ยวกับการแต่งงานว่า “พี่น้องทั้งหลาย มีช่วงเวลาที่ท่านต้องคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการแต่งงานและแสวงหาคู่ครองที่ท่านต้องการใช้ชีวิตด้วยกันชั่วนิรันดร์ หากท่านเลือกอย่างฉลาด และมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตแต่งงานประสบความสำเร็จ ย่อมไม่มีสิ่งใดในชีวิตนี้ที่จะนำความสุขมาให้ท่านได้มากกว่านี้” ---ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประธานศาสนจักร นี้คือคำกล่าวของศาสดาพยากรณ์ของเรา และพวกเรา รู้ว่าศาสนจักรแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนี้ คือศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง พวกเรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ หากเพี่ยงพวกท่านจะเปิดใจอ่าน และไตรตรองในแต่ละข้อของพระคัมภีร์ พวกเราในฐานะสมาชิกของศาสนจักรพวกเราเพี่ยงต้องการอธิบายถึงศาสนจักรของเราเพี่ยงเล็ก ๆ น้อย ๆ มิได้มาทำลายผู้ใด เพราะเราถูกสอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเสมอ

#56 By member2 (223.207.109.147) on 2012-03-23 00:48

ตอบคำถามข้อห้ามในอาหารที่เรากิน เรียกว่า พระคำแห่งปัญญาหรือกฏสุขภาพ พวกเราจะไม่ดื่ม เครื่องดื่มแรง เช่น 1.ชา กาแฟ เรารู้ว่าพืชเหล่านี้ มีสารพิษทำให้ติดมากกว่าที่จะให้ประโยชน์ 2.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเดิมนั้นสิ่งนี้ คือสิ่งนี้เรานำมาล้างบาดแผล และไม่มีอะไรดีเลยในเครื่องดืมชนิดนี้ 3ยาสูบและสิ่งเสพติด เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะเราเชื่อว่า ร่างกายเปรียบเสมือนพระวิหารของมนุษย์ หมายถึง ที่ๆ เราอาศัยอยู่เมื่อมีชีวิต ดังนั้น เราควรเอาใจใสดูแลรักษาสิ่งนี้ให้ดีที่สุด สวนเรื่อง อาหารอื่นเรากินได้ปกติ ไม่มีข้อยกเว้นใด ขอฝากถึงเจ้าของโพสนะคะ เราเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและยังเชื่อว่าพระองค์ทรงสร้างทุกอย่าง และอดัมไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า อย่างที่คุณบอก แต่ท่านคือบิดา คนแรกของโลก หากคุณอยากทราบทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเรา เข้าไปที่ http://www.lds.or.th/ และสามารถสอบถามผู้สอนศาสนาของเราได้

#55 By member (223.207.109.147) on 2012-03-23 00:09

คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับมอรมอน มากพอควรเลยค้า

#54 By nai (110.49.227.252) on 2011-07-17 22:01

r0HAMc <a href="http://cmubwsqgbsmt.com/">cmubwsqgbsmt</a>, [url=http://uvopvdkxmshe.com/]uvopvdkxmshe[/url], [link=http://fyhrnvepfsgq.com/]fyhrnvepfsgq[/link], http://rnothurzfori.com/

#53 By psfqgyvtjd (173.212.206.186) on 2010-07-05 07:15

embarrassed

#52 By (202.28.35.2) on 2010-07-01 17:39

ผมสนใจเรื่องราวของนิกายนี้และอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อห้ามทางอาหารของนิกายมอร์มอน แต่ข้อมูลที่ได้น้อยมาก หากท่านใดมีข้อมูลโปรดช่วยตอบผมด้วยนะครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ aexsil@windowslive.com

#51 By SUPASIL (202.28.35.2) on 2010-07-01 17:39

comment2, ñàéòû äëÿ õîðîøèõ çíàêîìñòâ, rdclw, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè óðóì÷è, 0077, èíòèì äåâóøåê â âèòåáñêå, pxvq, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîäà éîøêàð îëà, :))), çíàêîìñòâà ïðàæñêàÿ 1, ovmxu, èíòèì ÷àéêîâñêèé, =[, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðàñíîÿðñê, eblzyv, çíàêîìñòâî ëåñáèÿíîê â óôå, 08643, íèêîëàåâ óêðàèíàèíòèì çíàêîìñòâà, :[[[, ìóðæñêîé ñåêñ, zbpuyp, èíòèì â ìàãíèòîãîðñêå, 24782,

#50 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:32

comment3, ðàìáëåð çíàêîìñòâà áåëãîðîä, =[[[, çíàêîìñòâà ïî â ñàðàòîâå, :[, ñåêñ çíàêîìñòâà çíàìåíñê, %-PP, õî÷ó ñåêñà.ðó, tomwj, ðàìáëåð çíàêîìñòâà çëàòîóñò, :-(, ãåé çíàêîìñòâî äíåïðîïåòðîâñê, 251621, ñàéò çíàêîìñòâ ìàðãî ìîñêâà, 022, çíàêîìñòâà ðîññèÿ âîðîíåæñêàÿ îáë ïîâîðèíî, 6738, çíàêîìñòâà äåâóøêè ïèòåð, lclbdt, çíàêîìñòâà îò ìîëîäûå ëåò ñåêñ, 026, ñëó÷àéíûå çíàêîìñòâà, 356359, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ýìî ïàðíåì, 705, óôà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé áè, 2159, îáÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà è íîìåð äåâóøåê, cqywuo, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîä õàðüêîâ, 247021, galaxy ñàéò çíàêîìñòâ, 718309, ñåêñ ñ íåâå, >:]], ñàéòû çíàêîìñòâ â ðÿçàíè äëÿ òðàíñåêñóàëîâ, izjx, çíàêîìñòâà ãîðîäà âîëãîãðàäà, 2993,

#49 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:38

comment1, ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé èç, lggqz, àíàëüíûé ñåêñ ñ ïàðíåì, mwzs, intimcity çíàêîìñòâà, ooueuq, êîëîìíà çíàêîìñòâà äåâóøêè, %-OO, ñàéòû çíàêîìñòâ çàìóæíèõ, 09130, çíàêîìñòâà âîçðàñò 40 ëåò ìîñêâà, %-D, èíòèìíîå çíàêîìñòâî â êå, 2294, þëäàø òàòðñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, :PP, ñåêñ â ãåëåíäæèêå, =-]]], çíàêîìñòâà íà èäåàëå, 847, map7, tkbez, çíàêîìñòâà ìîñêâà, 98959, çíàêîìñòâî ñåêñ äðóæáà, 06484, ñåêñ çíàêîìñòâà â æèòîìèðå, 8-)), èíòèì çíàêîìñòâî â áàðíàóëå, 3068, çíàêîìñòâà ðåíàòà 1 ëåò èæåâñê, ybvo, ñëóæáà çíàêîìñòâ îò 40 50, =(, ñåêñ â ãåíè÷åñêå, cuxlm,

#48 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:11

comment3, áëÿäè øëþõè èíòèì ïðîñòèòóòêè, ckpu, æåíùèíà çðåëàÿ ïîçíàêîìèòñÿ ðîñòîâ, 8628, èíòèì çíàêîìñòâà ÷åðåç ìîáèëüíèê, 78613, çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà êàëìûêèÿ, :-O, Ïîçíàêîìèòüñÿ êèåâ, 886, ôàðèò ã óôà çíàêîìñòâà, :-DD, çíàêîìñòâà òàâäà, cyp, ïîçíàêîìèòüñÿ íà ñàé, =-O, çíàêîìñòâà ñ ñàìûìè êðàñèâûìè ïàðíÿìè, 813543, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ñåâåðîäâèíñêà, alwp, ñàéòû çíàêîìñòâ ìîñâû, 4266, ñàéò çíàêîìñòâ îïåí, 8-PP, ñàéòû çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, =-((, øëþõè íîâîâîðîíåæà, :D, ïðîñòèòóòêè óôà, 5624, çíàêîìñòâà ãðàíèöåé, =[[,

#47 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:17

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê êñòîâî, %-)), ðîñèîâñêèå øëþõè, pybgxk, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â âîëãîäîíñêå, 819997, ñðåòåíñê ñåêñ çíàêîìñòâà, 2209, ñåêñ â åãèïòå, 761, íàéòè ìîëîäåæíûé ÷àò çíàêîìñòâ, 2720, ñàéò çíàêîìñòâ â ñåìèïàëàòèíñêå, %-(, Çíàêîìñòâî êëèí, 8-), ñåêñ çíàêîìñòâî ÷åëÿáèíñêàÿ îáë êîïåèñê, 26905, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áóé, =-]],

#46 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:04

comment3, íàéòè ñàéò çíàêîìñòî êàçàõñòàíó, fmijmk, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìåíçåëèíñê, saz, çíàêîìñòâà áîëüøàÿ ãðóäü ñòàâðîïîëü, =[[, èíòèì çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëêè â ñàìàðå, thhe, ìåæäóíàðîäíûé ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, 0784, çíàêîìñòâà õìåëüíèöêèé îëüãà, 8-(, çíàêîìñòâà áóèíñê, 8]]], êóíèëèíãóñ çíàêîìñòâà èòåðå, %D, ãåé çíàêîìñòâî â ëèïåöêå, lqxh, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, >:], èíòèì çíàêîìñòâà âåëèê íîâãîðîä, %-], ñàéòû çíàêîìñòâ ëåñáè ãååâ, 013273, map, :-), ðàìáëð çíàêîìñòâî, 181766, ñàéò çíàêîìñòâ ëó÷øèå ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà, qyl,

#45 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:23

comment2, ñàéò çíàêîìñòâ, qpbrao, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íå êîììåðöèÿ, ntyo, ïîðíî çíàêîìñòâî âîëãîãðàä, 73314, çíàêîìñòâà èíòèì îíàíèçì, >:[[, çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê þðà, 850919, ñàéò çíàêîìñòâ àìóð òâ, :), çíàêîìñòâà ãîðîä ìèõàéëîâêà âîëãîãðàäñêîé îáë, gyrlcm, çíàêîìñòâî ñ ëåñáèÿíêàìè â ðÿçàíè, >:D, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âîëæñê, 5086, çíàêîìñòâà ôëèðò óêðàèíà, 8-), ÷àò çíàêîìñòâà êðåìåí÷óã, ebwj, çíàêîìñòâî â èðêóòñêå ñ ïàðíåì, shmih, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé ýìî, %-((, ëåçáè çíàêîìñòâà â ñìîëåíñêå, hmuafx, êàì÷àòñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 743271, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöåì äëÿ îáùåíèÿ, aigzhd, çíàêîìñòà ñ èíîñòðàíöàìè, 585696, çíàêîìñòâà â ã ñóìû, 9780, çíàêîìñòâà ãîðîäà æóêîâñêîãî, :-DD,

#44 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 13:36

comment1, øåëåõîâ çíàêîìñòâà, jvlwaa, çíàêîìñòâà â êàðåëèè ïåòåðáóðãå, 8-[, ïðîñòèòóòêè ïîðíî çíàêîìñòâî, szo, çíàêîìñòâà èùó ìóæ÷èíó ìîñêâà è îáëàñòü, 8-O, çíàêîìñòâà ðàìåíñêî, 314936, çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêèé êàòàëîã, ctklzb, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç ñíã, :[, çíàêîìñòâà â äîìîäåäîâî ñ ôîòêàìè, 910, êëóá çíàêîìñòâ ñàäà ìàëî, 34001, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðèíöåì, 8[, çíàêîìñòâà â òàãàíðîãå áè, %-DDD, êëóá çíàêîìñòâ òåò à, 94386, äåâóøêè èíòèì êóòóçîâñêèé, 8-[[[, ñàäèñòêà ïîçíàêîìèòñÿ, sljosa, çíàêîìñòâà â ìîñêâå íà âûõèíî, tthq, çíàêîìñòâà äëÿ íàñòîÿùåé ëþáâè, 322668, çíàêîñòâà äëÿ ñåêñà â ñàðàòîâå, %-[, çíàêîìñòâî â ìàãíèòîãîðñêå ìóæ÷èíû, 637441, ñëóæáà çíàêîìñòâ çàðóáåæíàÿ, 5719,

#43 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 13:10

comment3, êòî ñèäèò íà ñàéòàõ çíàêîìñòâ, dot, çíàêîìñòâà èíòèì â ìóðìàíñêå, unlqwg, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñðî÷íî îäåññà, 67873, ïàðåíü ïàçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, =PP, áåðåçíèêîâñêèé èíòèì, ujgr, îáùåíèå çíàêîìñòâî áåëàÿ, 54618, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñòàðûé îñêîë, :D, ïðîñòèòóòêè íîâîñèáà, wjwvh, ïðîñòèòóòêè ãîðîäà ïåíçû, agy, map4, ryryr, ïîïóëÿðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ â ñàðàòîâå, %O, áëÿäè àë÷åâñêå, 811078, ìàðêóñ ðèãà çíàêîìñòâà, >:DD, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç óññóðèéñêà, 8-OO, øëþõè â áàëàêîâå, 57395, çíàêîìñòâà äåíèñ òîáîëüñê, >:[[[,

#42 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 12:16

comment2, íîâîãèðååâî èíòèì êàðòà, 8OOO, çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðå ñ òðàíññâåñòèòàìè, 7125, àñüêè äåâóøåê êîòîðûå õîòÿò ïîçíàêîìèòñÿ, zmh, îáúÿâëåíèÿ èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà, 760, ÷åáîêñàðñêèå øëþõè, =-[[[, ìîñêâà èíòèì çíàêîìñèòâà, 4856, çíàêîìñòâà bu2, 51638, çíàêîìñòâà òèõîðåöê èâàí, 930, çíàêîìñòâî ïî íåôòåêàìñêó, 4622, ñàéò ôëèðò ñåêñ çíàêîìñòâà, 25394, êëóá çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, qfsm, èñëàìñêèå çíàêîìñòâà äëÿ íèêÿõà, :-DDD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áåëåâ, 69223, ëåñáè çíàêîìñòâà 24 ÷àñà, xplb, äîñóã àëüìåòüåâñê, 068, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì èç ÷åëÿáèíñêà, %-DD, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ â ñàíêòïåòåðáóðãå, 051385, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè 42 4, 193,

#41 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 11:49

comment3, ñàéò ëåñáè çíàêîìñòâ íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 2439, çíàêîìñòâà õîááè, 629070, êëóá çíàêîìñòâ ëþáîâü êðàñàâèö, 153, ïàâëîâî ïîñàäñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 328923, ñåêñ çíàêîìñòâî êàëèíèíãðàä, 2601, çíàêîìñòâ â àðìåíèè êîíòàêò, 56643, çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû è ðóññêèå, 54366, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûì ÷åëîèåêîì, 8PP, èíòèì çíàêîìñòâà íåãðèòÿíêè àçèàòêè, gnrlri, ìàìáà çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, 9637, ñàéò ñåêñ íà îäèí ðàç, 8-(((, çíàêîìñòâî ïðîñòèòóòêè ìîñêâà, 883, çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ â àáàêàíå, :-DD, ñëóæáà çíàêîìñòðè ïàòðèàðõå, 8-PPP, çíàêîìñòâà ñåêñ òðàíñ ìîñêâà, 8PPP,

#40 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 10:56

comment4, çíàêîìñòâà â isq, jrbraz, äåâóøêè ñåêñ ñèìâîëû, 79518, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòåðìü, :-DD, äåâóøêà äëÿ çíàêîìñòâà, 8-]], ñåêñ çíàêîìñòâà â íîâîé êàõîâêå, 290106, sm çíàêîìñòâî, >:P, çíàêîìñòâà â êàëèíèíããðàäå, :-D, â êîíòàêòå ñòàâðîïîëü ñàéò çíàêîìñòâ, dkdyh, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì ïî âûçîâó, 045, èíòèì çíàêîìñòâà áàøêèðèè ñàëàâàò, :]], òðàíññåêñóàëêè â êàëèíèíãðàäå çíàêîìñòâà, ixvx, Çíàêîìñòâà ýíãåëüñà, 9035, îëüãà 22 íîâîêóçíåöê çíàêîìñòâà, %[[, ñàéò çíàêîìñòâà íàãîðíîãî êàðàáàõà, oztsja, áèñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà êîñòðîìà, 1994, ïîçíàêîìèòñÿ ñ òðàíññåêñóàëêîé, >:-(, çâåçäíûå çíàêîìñòâà, 009318, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â ãîðîäå òðàðç, 630690,

#39 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 09:54

comment3, çíàêîìñòâà ñ òåìíîêîæèìè äåâóøêàìè, 2923, ïàðû äëÿ ñåêñà â òþìåíè, drk, çíàêîìñòâî â òàéûíøà, nikcz, ñåêñóàëüíîýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, >:-(((, çíàêîìñòâà 37 43 õàðüêîâ, =-PPP, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîìñîìîëüñêå, prnibl, èíòèì çíàêîìñòâà àðìåíèè, iwzvpm, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè êàçàõñòàíà, 4726, çíàêîìñòâà äåâóøêè äîíåöêà, 5638, èäåàë ñëóæáà çíàêîìñòâ, 362076, map8, 8-O, ñàéò òàéíûõ èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, 1647, çíàêîìñòâà ìóçûêà, 641470, çíàêîìñòâî íà óëèöå êàëèíèíà, =O, çíàêîìñòâà ìîñê îáë âîñêðåñåíñê, tghgpu, Çíàêîìñòâî ñàôîíîâî, mtn, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â âûêñå, ntsrmq, åëåíà ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä íåôòåþãàíñê, theyhx, ãäå ìîè çíàêîìñòâà, 9856,

#38 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 09:02

comment5, êëóá çíàêîìñòâ ñåêñ ìîñêâà, llnjf, ñâèíã çíàêîìñòâà ñóðãóò, 8-(, ñåêñ çíàêîìñòà â êèðîâå, :]], òðàíñâåñòèòû áåëãîðîäà èíòèì çíàêîìñòâà, jgbrg, map2, >:), õàáàðîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, vgu, íî÷íûå çíàêîìñòâà, nbrk, çíàêîìñòâà äÿòüêîâî, :-]]], çíàêîìñòâà íà ëàô ïëåíåò, rpk, èíòèì ñåêñ ìàéêîï, 825374, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îìñê, lqrnz, ìàðêñ ñåêñ çíàêîìñòâà, tcnppn, çíàêîìñòâà áè ëåçáè íîâîñèáèðñê, :PPP, çíàêîìñòâà è äðóæáà, %-]], çíàêîìñòâà loveplaner, 875459, çíàêîìñòâà â þñüâå, 8-PPP,

#37 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 23:12

comment1, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíå ìîñêâà, dlxuu, çíàêîìñòâà â áèëàéí îðåíáóðã, 515672, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè êðàñíûå ôëàæêè, =PP, áèçàð ñà, gqxan, çíàêîìñòâà îêòÿáðüñêèé ðá, bzw, àêòîáå êëóá çíàêîìñòâ, 770, çíàêîìñòâà êðàñíîäàð êðàñíîàðìåéñêàÿ, 963, ìåæäóíàðîäíûé ñàéò çíàêîìñòâ çàâèòîê, =-[, çíàêîìñòâî ñåêñ ãðîäíî, %-DD, ñàéò çíàêîìñòâ ñâÿçàíûå ñ ìàìáà, mspfcq, èíòèì ïî çíàêîìñòâó, 8-O, ñàéòû ÷åëÿáèíñêà çíàêîìñòâà, 874415, ò¸ëêè õîòÿò ñåêñà â îìñêå, epg, ñåêñ çíàêîìñòâà ïëíåòà õõõ, 11060, ñàéò çíàêîìñòâ âêî óñòü êàìåíîãîðñê, edd, ñàéò çíàêîìñòâ ãåëåíäæèê, >:[, çíàêîìñòâà ãîðîäà êîãàëûì, :-[[[,

#36 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 23:11

comment6, ñàéò êëóáà èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, =-DD, àíêåòû ïðîñòèòóòîê â íåâèííîìûññêå, 6997, ñåê çíàêîìñòâà áäñì êèåâ, 2587, çíàêîìñòâà ñâåòà ñåãîäíÿ ó íåå äåíü ðîæäåíèÿ, >:PP, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ ïåòåðáóðãà, 6286, Çíàêîìñòâà íîâîãèðååâî, %-], èùó ïàðíåé äëÿ âèðòà, upb, çíàêîìñòâà èùåò äåâóøêó, 583, ñàéò çíàêîìñâ â õàðüêîâå ìàìáà, 491, Ïîçíàêîìèòñÿ êèòàåö, 68987, øèõàíû çíàêîìñòâà, 8DD, map3, 4087, ñåêñ çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè ýëèñòà, =]]], ñåêñçíàêîìñòâà àðõàíñêå, flw,

#35 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 22:36

comment1, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ãîðîä øûìêåíò, 8-O, åêàòåðèíáóðã èíòèì ïàðû äåâóø, 281, êàòàëîãè çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, =DDD, ñà ñâèíãåðîâ, 882829, çíàêîìñòâà â âèòåáñêîé îáëîñòè, 531472, ïåðâîìàéñê èíòèì óêðàèíà, %[, çíàêîìñòâà ñ áèóàëàìè ëóãàíñê, >:]]], çíàêîìñòâà îðñê ïàðåíü 1, obcc, çíàêîìñòâà ã èâàíîâî, =((, ìòñ çíàêîìñòâà, 955987, ñåêñ çíàêîìñòâà êîìó çà 40, fmqwnd, æåíùèíû äëÿ ñåêñà òîëüÿòòè, 393, çíàêîìñòâî ãîðîä âîëõîâ, znpp,

#34 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-23 21:47

comment5, çíàêîìñòâà â óêðàèíå â âèííèöå, 910, çíàêîìñòâî ñ àôãàíñêèìè äåâóøêàìè, 8(((, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êîðåéöåì, =P, çíàêîìñòâà ìåäèêè, :P, ïîðíî îíëàèí çíàêîìñòâà â îìñêå, 8]]], map7, 8DDD, çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà âî âëàäèìèðå, hgkvld, çíàêîìñòâà îò 30, mjlfcj, ïåðâé ñåêñ, %-(((, êëóáû äëÿ ñåêñà â óôå, %-OO, ñîöèîíè÷åñêèé ñàéò çíàêîìñòâ îäåññû, 7941, éîøêàð îëà çíàêîìñòâà îäíîêëàñíèêè, hluzpd, ëó÷øèå ôîòî ñ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 94633, ýðîòèêà ñåêñà, %-)), ñàéòû çíàêîìñòâ îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, adyukx, ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå ðèääåð, 309660, çíàêîìñòâà è ðàçâëå÷åíèÿ â ôèëàäåëüôèè ñøà, %-]], map4, 610022,

#33 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 20:19

comment6, âèíêñ ñåêñ, 303313, çíàêîìñòâà ñ êàçà÷êàìè àíàïû, mulxm, áåëîðóñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà ñàéòû, azvmq, èâàíãîðîä çíàêîìñòâà, 8-)), ñåêñ çà 50, =O, ñàéò çíàêîìñòâ êðîìå ìàìáà, 56164, çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêîì ðàéîíå, %O, ïðîñòèòóòêè ïåðîâî, 199, ëèçáèÿíêè çíàêîìñòâî, %-OOO, Èñïàíöû ïîçíàêîìèòüñÿ, 0265, ñàéò ñåðüåçíûõ çíàêîìñòâ áåëãîðîä, vxzobj, çíàêîìñòâà ñ íîìåðîì çàïîðîæüå, >:), çíàêîìñòâî ïî ñìñ â óêðàèíå, 83910, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà óäîìëÿ, 2653, ñàéò çíàêîìñòâ êà÷êà, >:-[[,

#32 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 18:55

comment5, çíàêîìñòâî óêðàèíñêîé äåâóøêîé, :-((, ñåêñ çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé, =], ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé èíâàëèäîì, 292440, êåìåðîâî ñåêñ çíàêîìñòâà, :(, ñåêñ äîñóã èæåâñêà, =-[[[, ñàéò çíàêîìñòâ âàíèíî, 7247, âëàäèìèð çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü, :-[[, êëóá çíàêîìñòâ äëÿ âîåííûõ, 745, èíòèì â óôå, 32907, çíàêîìñòâà â óëüÿíîâñêå, nkqb, ðåàë ñåêñ, >:DDD, åâðîïåéñêèé ñàéò ãåé çíàêîìñòâ, ttnt, õî÷ó ñåêñà ñàìàðå, 80362, ïàâëîäàð èíòèì, ymwhzi, ñàéò çíàêîìñòâ àëåêñååâêà, 49344, ñéàò èíòèì çíàêîìñòâ, 5787, ñåêñ çíàêîìñòâî âîëãîäîíñê ñäåâóøêîé, :OOO, çíàêîìñòâà áåëàðóñü îñòðîâåö, >:-O,

#31 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 15:42

comment3, ñàéò ðåàëüíûõ çíàêîìñòî ãîðîäàì, %-O, çíàêîìñòâà äëÿ ïðèÿòíûõ ñòðå÷ àñòàíà, 533, çíàêîìñòâà ñå÷àñ, 36580, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ íèæíåãî òàãèëà, woine, ñåêñ ðàçâëå÷åíèÿ è çíàêîìñòâà èæåâñê, :D, çíàêîìñòâî â òîìñêå, 18149, ñàéò çíàêîìñòâ â áåëîðóññèè, pamjc, çíàêîìñòâà õàðöûçñê, :(, çíàêîìñòâà áèòü àõ, qkbg, Áàëàêîâî èíòèì, 95005, íàéòè âñå ñàéòû çíàêîìñòâà, agnbmk, çíàêîìñòâî â áàëàøîâå äåâóøêè, 8-((, îáúÿâëåíèå îá çíàêîìñòâå â ãåðìàíèè, 4796, çíàêîìñòâà ãåîðãèåâñê, dvppod, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè êîòîðûå áîãàòûå, =-))),

#30 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 15:42

comment1, çíàêîìñòâà çðåëûå æåíùèíû, %(((, ñïèñîê ñàéòîâ ñåêñ çíàêîìñòâ ìûòèùè, lnioof, çíàêîìñòâà êîëå÷êî, %-]]], ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà â îðåíáóðãå, 0809, çíàêîìñòâà ìàìáà åíçå, lhls, óàëüíûå çíàêîìñòâà íîðèëüñê, :], áðà÷íûå ñàéòû çíàêîìñòâ øâåöèè, 66765, Çâåçäû èíòèì, =-]], ñàéò çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà ìåòàëë, gfm, çíàêîìñòâà ñ âçðîñëûìè äàìàìè, jay, ñëóæáà çíàêîìñòâ ñ èíñòðàíöàìè, 792168, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàííûìè ãåÿìè, :OOO, ìåòà ñëóæáà çíàêîìñòâ â óêðàèíå, 734089, ñàéò çíàêîìñò îòöû îäèíî÷êè, ahpo, àôðèêà ñàéò çíàêîìñòâ, msf,

#29 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 14:04

comment6, sms çíàêîìñòâà, sitew, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â æèòîìèðå, %(, çíàêîìñòâà ñåé÷àñ, 8(, çíàêîìñòâà âîäÿíñêèé, vqbk, êèåâ çíàêîìñòâà äëÿ îñîáåííûõ ëþäåé, 196, ñàéòû ñåðüåçíûõ çíàêîìñòâ â ñàìàðå, 8D, çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ ñ òðàíñâåñòèòàìè, 91972, èíòèì çíàêîìñòâà æåíùèíû íåôòåþãàíñê, 136, ñàéòû çíàêîìñòâ â ðåñïóáëèêå êîìè óõòû, 8PP, ñåêñ íà îäíó íî÷ü â èçðàèëå, 44002, ñàéò çíàêîìñòâ ñ äåâóøêàìè ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ, 2278, äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ íîâîñèáèðñê, 61829, çíàêîìñòâà òóëóíà è ðàéîíà, vki, ñâèíã çíàêîìñòâà ñåâåðíûé êàâêàç, 34607, çíàêîìñòâà â íèêîëàåâ, 813, çíàêîìñòâî äëÿ òàíòðè÷åñêîãî ñåêñà, 70921, äîñêè îáúÿâëåíèé äëÿ èíòèì çíàêîìñòâà, apbye, çíàêîìñòâà áóãóðóñëàí ïàðíè, 1347,

#28 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 11:27

comment1, ñàéò ñåêñ ëåñáè çíàêîìñòâà, :-]]], çíàêîìñòâà àçàõñòàí, zfmpei, ëåñáè çíàêîìñòâà â ãîðîäå òàøêåíò, %))), ñàéòû çíàêîìñòâ â áåëàðóñèè, :)), ñåêñ ïàð, wcrrcy, çíàêîñòâà êðàñíîÿðñê, =-PPP, çíàêîìñòâà ñåêñ íà ðàç ñïá, %(, çíàêîìñòâà â êàðøè, 8-((, ñåêñ ã.áóä¸ííîâñê, 389913, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíîé âåøåíñêîé ñòàíèöû, >:OOO, ñàéò çíàêîìñòâ äåäîâ, 5580,

#27 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-23 11:04

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ, igojf, ñåêñ â íèæíåì íîãîðîäå, ggfe, çíàêîìñòâà ïî êàçàõñòàíó åòðîïàâëîâñêå, 8), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðîòâèíî, 1730, ìàìáà çíàêîìñòâà êîñòðîìà, 390, çíàêîìñòâà çàïîëíèòü àíêåòó, mwd, åâðåéñêèé ñàéò çíàêîìñòâ ìèøïóõà, sijgwh, Çíàêîìñòâà êîøåê, hgb, çíàêîìñòâà ëþäåé ñ íåáîëüøèìè ôèçè÷åñêèìè íåäîñòàòêàìè, 6409, ëåñáèÿíêè çíàêîìñòâà ìîñêâà íîâîñòü, imhbut, ñàéò çíàêîìñòâ âîðêóòà, 8)), ñâàäåáíûå çíàêîìñòâà, 27728, äåâóøêè øëþõè, :PP, çíàêîìñòâà â êèåâå è îáëàñòè, 8-((,

#26 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 11:03

comment3, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ îïåðíûìè ïåâöàìè, 8177, ñàéò çíàêîìñòâ â óêðàèíå 555, qjoxvf, çíàêîìñòâà ñ ìóñóëüìàíêîé â àëìàòå, :-]]], ñàéò çíàêîìñòâ òðèäöàòêà, pyvce, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñóçäàëü, 64524, ñàéòû çíàêîìñòâ çàêàìåíñêà áóðÿòèÿ, 8-]], çíàêîìñòâà ìàìáà íàéòè ÷åëîâåêà, lynibs, äèçàéí áàííåð çíàêîìñòâ, 568791, àôîðèçìû íà òåìó çíàêîìñòâ, :-[[, êåìåðîâñêàÿ íîâîêóçíåöê ñåêñ çíàêîìñòâà, afxqx, ëàìáëåð çíàêîìñòâà, :[[, íàéòè ñàéò çíàêîìñòâ â æëîáèíå, 398441, ãîðäñêèå ñåêñëåãåíäûçíàêîìñòâî ñ ðîäñòâåííèêàìè, >:-(((, õî÷ó ñåêñà ðîñòîâ, >:-]], èíòèì çíàêîìñòâà â ìàãàäàíå, 123137, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêèé êðàé ãîðîä çàîçåðíûé, 7325, ñàéò çíàêîìñòâ äàòà ðîæäåíèÿ, =-PP,

#25 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 01:59

comment6, ñëóæáà çíàêîìñòàâëîâî, xhy, êëóá çíàêîìñòâ øâåöèè, 8[[, óôèìñêèé ñàéò çíàêîìñòâ love, hgvjlg, íèæíåâàðòîâñê óàëüíûå çíàêîìñòâà, qhn, ñàìûå ïîïóëÿðíûå ÷àòû çíàêîìñòâà, szck, ëèçáèÿíêè çíàêîìñòâà, 21258, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ ëþáîâü, xud, map3, ynahqr, ñàéòû çíàêîìñòâ áåëàðóñü, 8[[, ãåé çíàêîìñòâà â êàìíå íà îáè, 17688,

#24 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 23:28

comment2, ðàìáëåð çàíêîìñòâî, hvs, èíòèì êðàñíîÿðñêà, vcwq, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû, ivyngl, ñåêñ â êëóáå, >:-[[, ðîññîøü èíòèì, :OO, ñåêñ çíàêîìñòâà â íèæíåì ëîìîâå, 213736, ëåñáèÿíñêèé ñàéò, wlptnq, éîãà çíàêîìñòâà óôà, xwvmcv, map4, 8PP, ïîçíàêîìëþñü ñ ìèëëèîíåðîì â ìîñêâå, 8P, âñå ñëóæáû çíàêîìñòâ ñ äàìàìè, pqnwk, çíàêîìñòâà ëåñáè êëóáû ìîñêâû, >:-[, Çíàêîìñòâà íåãðèòÿíêè, 67116, çíàêîìñòâà îí èùå åãî, oggyev, çíàêîìñòâà óôà æåíùèíû 35 40ëåò, jyxc,

#23 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 21:21

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ðàçâðâò, zzcpme, èùó ãåé ñàéòû â ìîæàéñêå, 877464, êàëèíèíãðàä çíàêîìñòâà, 8296, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âåëèêîì íîâãîðîäå, >:O, ñàéò çíàêîìñòâ â çàðàéñê, cgfgn, ðàìèëåð çíàêîìñòâà, =[[[, òðàíñâèñòèò ìîñêâà çíàêîìñòâà, 7242, ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé ñ ïîëòàâû, mnzvr, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíñóàëîì, uhwyxv, Ïîðêà çíàêîìñòâî, 7747, çíàêîìñòâà àò àñüêà, wqao, ñàéòû çíàêîìñâò ìîñêâû, 6865, map2, frkp, èâàíî ôðàíêîâñê çíàêîìñòâà, =-PP, ïåíçåíñêèå çíàêîìñòâà, vzour, õà÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ìóñóëüìàíêîé â ìîñêâå, qnf, êàçàíñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, wnbt,

#22 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 21:20

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ âàçðîñëûõ, 820, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìîñêâû, 946, çíàêîìñòâà îêòÿáðüñêîå, %)), ñàéòû çíàêîìñòâ íîâîñèáèðñê, rcqepl, äàãåñòàñêèé ñàéò çíàêîìñòâà â ìîñêâå, hewbqv, êëóá çíàêîìñòâ â ìîñêâå èíêîãíèòî, 78370, càéò çíàêîìñòâ ðåàëüíàÿ ëþáîâü, ztrrt, çíàêîìñòâà â óêðàèíå êðåìåí÷óã, 0064, êàòàëîãè èíòèì çíàêîìñòâ, zxuoxu, çíàêîìñòâî íîâîàëòàéñê àëòàéñêèé êðàé, 80731, çíàêîìñòâà ïî ñóðãóòó, ewexfr, êëóá çíàêîìñòâ àâëîäàðå, rra, ñåêñ. óêðàèíà., 85579,

#21 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 17:44

comment5, çíàêîìñòâà êîð ÷åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, =[[[, ëàòâèéñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ è îáùåíèÿ, 1841, ñàéò çíàêîìñòâà ÿ è òû, :], ñåêñ çíàêîìñòâà â êàìåíñêå óðàëüñêå, 736040, êëóá çíàêîìñòâ êàëóãà, %-))), ïîðíî çíàêîìñòâà ìîñêîâ%

#20 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 16:10

comment6, ãåé çíàêîìñòâà òâåðü, 368, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ èíòèì, 440709, ñåðüåçíûé ñàéò çíàêîìñòâ, =DD, ñåêñçíàêîìñòâà â íîâîìîñêîâñêå, daf, çíàêîìñòâà ïîëîöê íîâîïîëîöê, iegz, çíàêîìñòâà íà íî÷ ñ ïá, ybvfe, çíàêîìñòâà â àáîâÿíå, tkycwt, åñëè âû õîòèòå ïîçíàêîìèòüñÿ âîò ìîÿ àñüêà, :PPP, ñàéò çíàîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, fciid, map2, :DDD, çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå â ÿíäåêñå, rxujhn, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû íîâîêóéáûøåâñê, dsrdew, çíàêîìñòâà è âñòðå÷è â ñàìàðå, puyxvo, ñåêñ îí ëàéí îåçäå, 8[[[, çíàêîìñòâà â åëàíü êîëåíîâñêîì, 336, èíòèì çíàêîìñòâà ëóöêà, zvide,

#19 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 14:06

comment4, ñàéò çíàêîìñòâ òîëüêî óêðàèíà, ypqk, map, =PP, ãåé çíàêîìñòâà ñïá äîñêè çíàêîìñòâ, 2464, áàðñ 24 çíàêîìñòâà, panb, ñàéò çíàêîìñòâ îìåíî, 62907, çíàêîìñòâà ëèïåöê ìàéë, egc, æåëåçíîãîðñê èëèìñêèé èðêóòñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, 077, ãîðîä áîáðóéñê çíàêîìñòâà, aufnm, ñåêñ èçíóòðè, 762, ñàéò çíàêîìñòâà ñûêòûâêàð, =DDD, ïðîñòèòóòêè çíàêîìñòâà ñåêñ åêàòåðèíáóðã, whc, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ èçáðàííûõ, %-))), ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç äðóãîé ñòðàíû, dup, ïàðíè âåëèêèå ëóêè çíàêîìñòâà, 7963, çíàêîìñòâà òîëèê êíåó, 8OO,

#18 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 14:06

comment3, çíàêîìñòâà â îðîíåæå, :P, ñåêñ çíàêîìñòâà áäñì èòåðå, fbacc, ñåìåéíûå ïàðû èùóò çíàêîìñòâà, %-[[[, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ æåíùèíå, >:[, ñåêñ çà äåíüãè øëþ÷è èòèì, :-OOO, ñåêñ îäíîëêàñíèêè, :], òîëüÿòòè èíòèì êëóáû, %-OO, çíàêîìñòâà ucoz, 8-O, çíàêîìñòâà â êîé îáë, 091400, ÷àò çíàêîìñòâ íàëü÷èê, 66518, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ âçðîñëûõ àñòàíà, :-[, áûñòðûå çíàêîìñòâà ïèòåð, vywmyq, çíàêîìñòâî òàãàíðî, 4498, anna àëìàòû çíàêîìñòâà, 333661, ñåêñ ñ çåáðîé, 428, ãäå ëó÷øå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíöåì, uqrgyy, æåíùèíà èùåò ñåêñ õàðüêîâ, %(,

#17 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 12:35

comment1, çíàêîìñòâà èùó ëþáîâíèêà âëàäèâîñòîê, jyap, çíàêîìñòâà â êðàñíàäàðå, :PP, ñëóæáà çíàêîìñòâ äëÿ âè÷èíôèöèðîâàííûõ, uitc, çíàêîìñòâà ã ëåðìîíòîâ, 4263, çíàêîìñòâà øëþõ ÷åðêàññû, 8OO, çíàêîìñòâà äëÿ ñëàáîñëûùàùèõ, >:-PPP, ðàáûíÿ æåñòêàÿ ïîðêà ðîçãàìè íà ñêàìüå çíàêîìñòâî, 6606, çíàêîìñòâà èîøêàð îëà, >:-[[[, ïîçíàêîìëþñü ñ çàìóæíåé àëåêñàíäð, ihh, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìîðäîâèÿ, >:D, Îäíàêëàññíèêè çíàêîìñòâî, qqonl,

#16 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 11:12

comment2, ìàìáà çíàêîìñòâà èâàíîâî, fekpli, ñàéò çíàêîìñòâ â áàëàêîâî, vxezzr, èíòèì çíàêîìñòâà ñ äàìàìè áåç îáÿçàòåëüñòâ, dmkhr, äåâóøêà ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà õàðüêîâ, bup, çíàêîìñòâà ã ñåâàñòîïîëÿ, iqzs, ñâèíã çíàêîìñòâà â ìîñêâå, =-PP, çíàêîìñòâà â íåôòåãîðñêå, 26100, çíàêîìñòâà îäèíîêèõ ïàï è ìàì, 8-OO, èùó ñåêñïàðòí¸ðà äëÿ æåíû, >:(((, çíàêîìñòâà íà ñàéòå èçðàèëü, 8139, Çíàêîìñòâà óñèíñêà, 901780, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà è ïîðíî, 537, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïàðíåì, 049231,

#15 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-22 11:11

comment2, èíòèì çíàêîìñòâà áðÿíñê, >:-[[, àíåëèÿ çíàêîìñòâà, 455, ñàíêò ïèòåðáóðã êëóáû çíàêîìñòâ, %P, áäñì âèðò çíaêîìñòâa, 10663, óêðàèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, yhovll, óêðàèíà êîíñòàíòèíîâêà çíàêîìñòâà, anilk, ÷àéêàñàéò çíàêîìñòâ, %-[[, çíàêîìñòâà îñòðîâ, %-))), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêà â êåìåðîâî, 9290, ãåé çíàêîìñòâà ñïá äîñêè çíàêîìñòâ, qckp, çíàêîìñòâà ñåðá, %OOO, áîãàòàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ, 8-((, ïåíçåíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ ñåêñà, 213034, çíàêîìñòâà â êèðãèçèè, %-], çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàííûìè, 615934, çíàêîìñòâà çðåëûõ äàì ñ ìîëîäûìè, %[[, æåíùèíû çíàêîìñòâà êóíèëèíãóñ, 0682, êîíû íà òåìó çíàêîìñòâà, ruytz,

#14 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:33